مصدومان استقلال خوزستان در تلاش براي رسيدن به پرسپوليس

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

20گل: محمد عباسزاده )نساجي مازندران( 10گل: اكبر صغيري )گل گهر سيرجان( • سهيل حق شناس )سپيدرود رشت( 9گل : حميد كاظمي )خونه به خونه( 8گل: امير مير بزرگي)اكسين البرز(، مهدي دغاغله )مس كرمان(، مهرداد آوخ )گلگهر سيرجان(، مهدي قائدي)ايرانجوان بوشهر( 6گل: ســعيد واســعي)بادران تهران(، حميد گلزاري)گل گهر ســيرجان(، آرمــان رمضاني)مس رفسنجان(

استقلال خوزســتان پنجشنبه از هفته بيســت و چهــارم ليگ برتر بايــد در ورزشــگاه آزادي به مصاف پرســپوليس بــرود. ايــن در حالي اســت كه 3 بازيكن تيم خوزســتاني مصدوم هستند. دكتر نوروزي پزشك تيم اســتقلال خوزســتان در مورد مصدومان تيــم، ميگويد: «علياصغر عاشــوري، دانيال ماهينــي و محمد طيبــي مصدومان فعلي ما هســتند. احتمال حضور عاشــوري در بازي با پرســپوليس كم است. البته ما تلاش ميكنيم مصدوميت او را كه از ناحيه مــچ پا اســت برطرف كنيــم تا اين بازيكن در بازي مقابل پرســپوليس بتواند بازي كند. البته باز هم ميگويم احتمال حضور او بسيار كم است.»

دكتر نوروزي در مورد وضعيت دانيــال ماهيني هــم ادامه ميدهد: «مصدوميت ماهيني از ناحيه كشاله است. او با توجه به استراحت در بازي مقابل ماشينسازي شــرايط خوبي دارد و ميتواند به ميدان برود.»

پزشــك اســتقلال خوزستان درباره شــرايط محمــد طيبي هم ميگويد: «در بازي با ماشينســازي ضربه شديدي به محمد طيبي خورد و مصدوميت او هم شــديد اســت. اين ضربــه به لگن طيبــي خورده. با توجــه به محل برخــورد ضربه با وجــود اينكه اين محل زود ريكاوري ميشود اميدواريم او بتواند در مقابل پرسپوليس به ميدان برود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.