بيتسعيد: با وعدههايشان، ما را به بازي گرفتهاند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حســن بيتســعيد مهاجم استقلال خوزستان معتقــد اســت تيمش در صــورت گرفتــن امتياز از لخويا ميتوانــد به مرحله حذفي ليگ قهرمانان آسيا صعود كند. بيتســعيد كه اين روزها خيلي خوب كار ميكند و گلهاي حساسي به ثمر ميرساند، در مورد نتايــج خــوب اســتقلال خوزســتان در بازيهــاي اخيــر و حل نشــدن مشكلات مالي ميگويد: «بايد از تك تك بچهها تشكر كنم كه با وجود مشكلات مالي، بدون توقع براي تيم بازي كردنــد. اكثر بچههاي ما جوان و ســاده هســتند و به خوبي حرفهاي كادر فني را گــوش ميكنند. ما وظايــف خودمان را انجام ميدهيم ولي متأســفانه هيچ اتفاقي درباره حل مشكلات مالي رخ نميدهد.»

مهاجم آبيهــاي خوزســتاني در رابطه با وعدههايــي كه داده ميشــود، ادامــه ميدهد: «هــر روز يك نفــر به ما وعــده ميدهــد و هيــچ اتفاق جديــدي نميافتد. به نظرم بچههاي استقلال خوزســتان را بــه بــازي گرفتهاند. مــا الان هم در آسيا شانس صعود داريم و هم در ليگ برتر ميتوانيم سهميه آســيا را به دست بياوريم امــا نميدانم چرا چنين برخــوردي صورت ميگيرد. كمتر از دو ماه ديگر ليگ تمام ميشود و احتمالا با اين شــرايط خبري از پول نخواهد بود. اين حرفها واقعا تكراري شــده و هيچكس بــه وضعيت بچههاي ما توجــه نميكند.» بيت سعيد در مورد شانس صعود استقلال خوزستان به مرحله بعدي ليگ قهرمانان آســيا ميگويد: «شانس صعود داريم و اگر از لخويا امتياز بگيريم قطعا صعــود خواهيم كرد. اميدوارم در اين جام از اعتبار فوتبال ايران و اعتبار فوتبال خوزستان دفاع كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.