توقف صدرنشين

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هفته بيست و سوم ليگ یك

روز گذشــته هفته بيست و سوم ليگ يك با انجام پنج بازي برگزار و نتايج قابل توجهي به دســت آمد. در مهمترين بازي ديروز تيم صدرنشــين سپيدرود رشــت در حالي كه توپ و ميدان را در اختيار داشت اما نتوانست نتيجهاي بهتر از تســاوي بدون گل به دست آورد. شاگردان علي نظرمحمدي با اين نتيجه ۴8 امتيازي شــد و در صدر جدول باقي ماندند. آنها بايد اميدوار باشند كه ملوان در شــهرآورد شمال كشور مقابل نساجي پيروز نشود تا جايگاهشان در صدر جدول بدون تغيير باقي بماند. فولاد يزد نيز با 20 امتياز همامتياز فجر رده شــانزدهمي شــد ولي به دليل تفاضل گل كمتر در همان رده هفدهم باقي ماند. اما گل گهر ســيرجان توانســت در ثانيهاي اضافي بازي مقابل مس رفسنجان گل برتري را بزند و بيش از پيش مدعي شود. راه آهن در خانه با دو گل مغلوب ميهمان خود شــد. بابا محمدي در دقايق 2۷ و 8۹ دو گل پارس جنوبي را زد تا با پنج گل به بهترين گلزن اين فصل اين تيم تبديل شــود. اكســين با يحيي گل محمدي بالاخره باخت. تيم در خانه با تك گل محمد آشتياني بازي را به آلومينيوم اراك واگذار كرد. اما در آخرين بازي جشنوارهاي از گل به راه افتاد و ايرانجوان بوشهر با گلهاي فيضاللهــي و قائدي)هركدام دو گل( و حجت اســلامي تيم انتهاي جدولي استقلال اهواز را شكست داد. گل گهرسيرجان 2 .............................................................. مس رفسنجان يك گلها: علي مرزبان)30 پنالتي(، عيســي پرتو)5+۹0( براي گل گهر و آرمان رمضاني)35( براي مس رفسنجان سپيدرود رشت صفر.................................................................. وحدت يزد صفر اكسين البرز صفر................................................................. آلومينيوم اراك يك گل ها: محمد آشتياني )۴5) راهآهن صفر .......................................................................... پارس جنوبي جم 2 گل ها: بابا محمدي)2۷، )8۹ ايرانجوان بوشهر5.................................................................. استقلال اهواز صفر گل ها: سجاد فيض اللهي)68 ، 82(، مهدي قائدي)۷۹ ، 5+۹0( و حجت اسلامي)8۴ )

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.