پورموسوي: پول ندهند افشاگری ميکنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

وقتي استقلال خوزســتان اولین پیروزي خود را برابر الفتح كســب كرد، يك مرتبه مســوولان ورزش ايران به تكاپو افتــاده و نامهنگاريهاي خود را براي كمك بــه اين تیم آغاز كردند ولي اين نامهنگاريها در همین حد باقي ماند و هیــچ تغییري در وضعیــت مالي اين تیم رخ نداد. سیروس پورموسوي كه از مشكلات تیمش ناراحت و ناراضي است، در مورد وضعیت اســتقلال خوزستان توضیح ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.