ويسي: براي من تیم زياد است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اجازه ندادیم دشمنانمان شاد شوند

عبدا... ويسي روزگار متفاوتي را در اصفهان سپري ميكند؛ از يك ســو مخالفانی كه به قول خودش در لباس دوست ظاهر شده و به او آســيب ميرســانند تا نتايج پرفراز و نشيبي كه باي جان زردپوشان شده.

با اين حال ويسي هفته بيست و سوم ليگ برتر را در حالي با برتري در شهرآورد اصفهان پشت سر گذاشت كه قبل از اين ديدار يك اولتيماتوم نهفته را ميشد در صحبتهاي مديرعامل اين تيم يعني محسن طاهري احساس كرد.

ويســي درباره اين بازي حيثيتــي و انتقامي مقابل ذوبآهن ميگويد: «قبل از بازي شــرايطمان با ذوبآهن يكسان بود چون هــر دو تيم 3 بازي آخر را باخته بودند و تمام فوتبالی ها روي اين بازي حســاس بودند. ضمن اينكه ديگر وقت نبــردن نبود. بايد با تمــام وجود بازي ميكرديم هر چند كه 6 بازيكن اصليمان را نداشتيم و شرايط مســاعد نبود امــا با تمام وجــود بازي كرديم تا برنده از ميــدان بيرون بياييم كه اين اتفاق هم افتاد.»

ســرمربي سپاهان در رابطه با اينكه حالا كه به جمع مدعيان نزديك شدند، آيا اهميتي به جدول ردهبندي ميدهند يا نه، توضيح ميدهد: «صددرصد. تمام تمركزمان روي بازيهاي آينده است تا همه امتيازات را بگيريم كه هم امتيازات از دســت رفته را جبران كنيم و هم به تيمهاي بالاي جدول برســيم چــون ميخواهيم بين 5 تيم بالاي جدول بايستيم و از اول هم استراتژيمان همين بود. اگر مثل اين بازي در بازيهاي بعدي هم خوششــانس باشيم و توپهايمان به گل برود، ميتوانيم به هدفمان برســيم و اين اتفاق محقق خواهد شد. ما بيشــترين آســيب را از ناحيه داوري ديديم اما هيچموقع صدايم درنيامد. 5 اشــتباه تاثيرگــذار در 5 بازي و ما از اين لحاظ اول هستيم. تنها همين را ميتوانم بگويم.»

عبدا... ويسي با بيان اينكه از عملكرد بازيكنان جوانش راضي اســت، درباره خريدهاي زمســتاني تيمش ميگويد: «حسنزاده، جباروف و عبدي هر ســه به درد ما خوردنــد. وقتي در نيمفصل بازيكن ميگيريد بايد بازيكن برايت كاري انجام دهد. جال سمت راســت خوب است، مســعود 4 گل زده و از جباروف هم چه فني و چه اخاقي راضي هســتم. او يك بازيكن بسيار حرفهاي است و اميدوارم در ادامه هم اينطور كمك كنند. آنها واقعا خودشان را به نحو احسن نشان دادند.»

ويسي درباره اولتيماتوم نهفتهاي كه در صحبتهاي مديرعامل باشگاه قبل از بازي وجود داشــت و البته شايعه مذاكره با مرزبان و اســكوچيچ، توضيح ميدهد: «اين مسائل اصا برايم مهم نيست. من يك مربي حرفهاي هســتم و همانطور كــه براي من تيم زياد اســت، براي باشگاه هم مربي زياد اســت! اصا اين موضوع برايم مهــم نبود و تمركــزم روي كار خودم اســت و كارم را ميكنم و از تيمي هم كه بســتيم راضي هســتم. اگر 2 تــا از بازيهايي كه داوريهايش عليه ما بود، امتيازاتش برميگشت و يا پنالتيهايمان گل ميشــد، الان دوم جدول بوديم. 5 پنالتي از دست داديم و 5 بازي هم اشــتباه تاثيرگذار داوري براي ما وجود داشــت. يعني با همين تيمي كه همه از آن ناراحت هســتند، اگر امتيازات همين ديدارها برميگشت الان چندم جدول بوديم و جايگاهمان كجا بود؟ اگــر اينطور بود، مطمئنا الان همه به به و چه چه ميكردند و الان هم خوشــحاليم كه يك بازي را برديم كه مردم روي آن حساس بودند و دشمنشــاد نشــديم و اجازه نداديم آدمهايي كه با لباس دوســت در كنار ما هستند ولي دشمن هستند، خوشحال شوند و خدا به ما كمك كرد.»

ويســي درباره اينكه اگر به اول فصل برگردد باز هم سپاهان را انتخاب ميكند يا نــه، ميگويد: «با كارنامهاي كه دارم مطمئنا ميتوانم پيشــنهادهاي خوبي داشته باشــم اما سپاهان را دوست داشــتم، دارم و خواهم داشــت و اگر به اول فصل برگرديم باز هم به ســپاهان ميآيم ولي با يك تجربه بهتر و با يك ذهنيت ديگر. هرچندكه الان هم تجربهام بيشتر شده.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.