شهرياري: استعفا ندادم اما نزديك به آن هستم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بعد از شكســت نفت تهران مقابل پرسپوليس شايعه شــده بود حسين شهرياري از مديريت باشگاه نفت استعفا داده. شــهرياري درباره اين شايعه ميگويد: «اســتعفايي ندادم و اين خبر صحت ندارد اما راستش را بخواهيد كار كردن در اين شرايط ديگر واقعا سخت است. اگر قرار باشد مشكات حل نشود، شايد نزديك به استعفا هم باشم. نميدانم مشكل كجاست و مالك باشگاه از اين موضوع باخبر است. من بارها پيشنهادهاي خود را براي حل مشكات دادهام اما جوابي نگرفتم. تا به حال بازيكنان 4۱ درصد پول گرفتند و مشــكات زيادي دارند چون به روزهاي پاياني فصل نزديك ميشويم.» مديرعامل باشگاه نفت تهران درباره اعتراض بازيكنان و علي دايي به مشكات مالي ادامه ميدهد: «فوتبال حاشيههايي دارد كه براي هر فردي ســنگين است. مشكاتي بين وزارت نفت و مالك باشــگاه همچنان وجود دارد كه اين مسائل عجيب و غريب را براي ما به وجود آورده. اگر قرار باشد مشكات حل نشود، كار كردن واقعا سخت است.» شهرياري در رابطه با اينكه چرا اين باشگاه با وجود مشكات مالي تيموريان و شهباززاده را در نيم فصل جذب كرد، ميگويد: «اصا قرار نبود چنين مشكاتي پيش بيايد. قرار بود بعد از نيم فصل به بازيكنان تيم پول تزريق شــود اما نشــد. تيمي كه فيناليست جام حذفي است و در ليگ هم دنبال ســهميه ميگردد، بايد تقويت شــود. بازهم ما نتوانستيم بازيكناني كه دايي ميخواهد را بگيريم. مثا الان دروازهبان مطمئني نداريم ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.