سازمان لیگ افضل را از بازي با ارژن محروم كرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علي افضل، ســرمربي مس ســونگون بعد از بازي تيمش مقابل فرش آراي مشهد و اعام نشــدن نتيجه بازي عليه مسوولان برگزاري مسابقات مصاحبه كرد و گفت كه اگر آقايان مرد هستند، نتيجه را در جريان بــازي اعام كننــد نه اينكــه بگويند فردا ميگوييم.به دنبال اين مصاحبه، ســازمان ليــگ در جلســه آخر خــود در خصوص مصاحبه عليه مسوولان برگزاري مسابقات تصميم گيري كرد و مقرر شــد هر كســي از عوامل تيمها عليه مســوولان ســازمان ليگ مصاحبه كند، بــا محروميت رو به رو خواهد شــد. افضل نيز براساس اين مصوبه از همراهي تيمش در بازي آخر ليگ مقابل ارژن شــيراز محروم است و نميتواند روي نيمكت مس بنشــيند.حالا ايــن اتفاق در شــرايطي رخ داده كه مس ســونگون يكي از شــانسهاي قهرماني است و بدون شك غيبت سرمربي اين تيم ميتواند مشكاتي را برايشان ايجاد كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.