جايزه پوشكاش براي يك گل؟

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

برزیلیها گل بينظيري را كه «ميراي» وارد دروازه كاتاندونسه كرد، شایسته جایزه پوشكاش ميدانند. جایزهاي كه براي یك گلزن- حتي اگر مهاجم نباشد- شاید ارزشي داشته باشد حتي بيش از كفش طلا. هر چه باشــد فرانس پوشكاش مجارستانی یكــي از بهترین گلزنان تاریخ فوتبال بوده؛ با زدن 508 گل در 521 بازي باشگاهي و 84 گل ملي در 89 بازي. حالا برزیليها ادعا كردهاند كه هافبك 23 ساله كومرسيال ميتواند جایزهاي را كه به نام پوشــكاش ثبت شده، به دســت بياورد. حال آنكه این بازیكن و تيمش در ليگ دســته ســه فوتبال برزیل بازي ميكنند. در بازي كومرســيال و كاتاندونسه ميراي 23 ساله با شوتي سركش از ميانه ميدان دروازه كاتاندونسه را باز كرد. این اتفاق زماني رخ داد كه داور ســوت شروع مجدد بازي را تازه به صدا درآورده بود و ميراي با یك ضربه مســتقيم دروازه حریف را باز كرد. درباره این گل، رســانههاي برزیلي نوشتند: «ميراي گلي به ثمر رساند كه پله هرگز نتوانست آن را به ثمر برساند.» این هافبك 23 ســاله كه در تيمهاي پایه ســائوپائولو حضور داشــت، به علت شكســتگي در ناحيه زانو به تيم كومرسيال پيوســت و عملكردش در این تيم آنقدر خوب بوده كه در سه بازي، دو گل به ثمر رسانده است. شماره 10 كومرسيال نزدیك به یك دهه در ســائوپائولو حضور داشت و وقتي به تيم اصلي راه پيدا كرد او را همچون كاكا یا گانســو جدید ميپنداشــتند اما آســيبدیدگي باعث توقف پيشرفتش شد. همچنين ارزش تعيين شــده بــراي او )12 ميليون یورو( باعث شــد نتواند به فوتبال اروپا برود. سه ماه سخت براي منصوريان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.