دراكا، ورزش پیشنهادي روسها

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اتفاقهاي عجيب و غریب در دنيــاي ورزش زیاد دیدهایم و گاه حرفهایي شــنيدیم كه دهانمان از تعجــب بازماند. عجيبترین ایــده را اما یكي از نمایندههاي مجلس روسيه اخيرا مطرح كرده كه گفته درگيري هواداران در فوتبال باید به یك رشته ورزشي مستقل تبدیل شود! اینطور كه اكسپرس نوشــته، هواداران آشــوبطلب روســي معمــولا در تورنمنتهاي مختلف مزاحمتهــاي زیادي براي دیگر هــواداران به وجود ميآورند. به طوري كه در یورو 2016 در فرانسه چندین نفر از هوليگانهاي كشور روسيه دستگير و بازداشت شدند. جالب اینكه بهجاي پيدا كردن راهي براي پایان دادن به درگيريها، ویكتور لبدف یكي از اعضاي مجلس روســيه پيشــنهاد داد كه هــواداران فوتبال درگيريهــاي خود را به یك ورزش تبدیــل كنند و از این درگيريها لذت ببرند. او حتي پا را فراتر گذاشــته و خواستار ایجاد یكسري قوانين براي این درگيريهاي خياباني شــد تا بقيه تماشاگران هم بتوانند از این ورزش لذت ببرند: «هواداران روسي به فعاليتهاي قبل و بعد از بازي فوتبال علاقه دارند و درگيريهــاي هواداران براي ما جالب اســت. چه بهتر اگر این درگيريها را نظم ببخشــيم و به یك ورزش تبدیــل كنيم تا دیگران هم آن را ببينند. براي مثال هواداران انگليســي اینجا بيایند و بدون سلاح با هم به درگيري بپردازند. ما ميخواهيم در این عرصه پيشگام باشيم.» او حتي یك اســم هم براي این ورزش پيشــنهاد كــرده: «دراكا نام خوبي براي این ورزش اســت.» دراكا در زبان روسي به معناي درگيري است. این در حالي اســت كه پليس روســيه تضمين داده در جام جهاني 2018 براي تماشاگران هيچ مشكلي به وجود نياید.

چهارمين فصل «بدون جام» آبيها در حال كامل شدن است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.