روز تساويها

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

درشــتترین عكس و تيتر یك سال پيش در قرق قرمزهاي تهران و تبریز بود كه با رقم زدن تســاوي یك بر یك در یكي از حساسترین بازيهاي فصل به اســتقلال كمك كرده بودند. تماشاگران با پرتاب نارنجك و ترقه حسابي سر و صدا به پا كرده و سرمربي تراكتورسازي هم به اخراج نشدن بازیكن پرسپوليس اعتراض كرده بود. تنها برنده آن روز ليــگ برتر، نفــت بود كه ذوبآهن را شكســت داد چرا كه سپاهان و صبا هم به تساوي رضایت دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.