برنده مطلق

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

راميــن رضایيان از نظر فني یكــي از بهترین بازیكنــان این فصل پرسپوليس بوده اما جالب است كه حتي آمار هم مانند برانكو رابطه بسيار خوبي با او ندارد. پرسپوليس در ليگ برتر تنها 2 باخت داشته و این 2 باخت هم در بازيهایي به دست آمده كه رضایيان در تركيب حضور داشــته وگرنه بدون او، پرســپوليس هيچ شكستي را تجربه نكرده اســت. در هشت بازي ابتدایي فصل كه رضایيان غایب بود، 6 برد و 2 مســاوي و ميانگين ‪/2 5‬امتياز از هر بازي براي پرسپوليس رقــم خورد اما از هفته نهــم به بعد و با بازگشــت رامين رضایيان، پرسپوليس از بازيهایش ميانگين 2 امتياز گرفت. در 4 بــازي دیگــري هم كه رضایيان در تركيب بــود، دو برد و یك مســاوي مقابل الهلال و یك باخت مقابل اســتقلال رقم خورد. در نيمفصل دوم رامين دو بازي را به خاطر مصدوميت از دســت داد و مقابل الوحده و نفت بازي نكرد كه پرســپوليس در هر 4 بازي برنده از زمين بيرون رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.