حسيني: احتمال ممنوعالخروجي، ذهنم را بههم ريخته است

Iran Varzeshi - - داوري يكي از مزيتهاي فوتبال ايران است كميته انضباط - حميدرضا عرب ‪Hamidreza Arab‬

درست است، فدراسيون فوتبال هيچ نقش حقوقي در پروندههاي بينالمللي باشگاهها ندارد و باشــگاهها بايد راسا در راستاي جلب رضايت شــاكيان و كاستن از محروميتهاي احتمالي خود اقدام كننــد. مهدي تاج در تازهترين اظهاراتش بــه اين موضوع تاكيد كرده تا زير مجموعهاش را در محروميتهاي گذشــته و احتمالا آتي باشــگاهها بي تقصير جلوه دهداما مهدي تاج هرگز بهاين پرســش پاســخ نداده كه كدام نهاد به همين باشــگاههاي بدهكار مجوز فعاليت داده اســت؟! چنانچه قانون سفت و ســختي پيش پاي باشگاهها بود و فدراســيون فوتبال و ســازمان ليگ، حتي كميتههاي انضباطــي و كميته اخلاق اجازه نميدادند باشگاههايي كه تراز مالي مناسبي ندارند و از در آمدزايي عاجزند در فوتبال ايران به فعاليت ادامه دهند، هيچ گاه چنين پروندههاي قطوري براي باشگاههاي فوتبال ايران در كميتههاي انضباطي فيفا شكل نميگرفت.

در حقيقت اين متوليان اصلي ليگ حرفهاي هستند كه اجازه ورود به تيمهاي بدهكار را به چرخه بازيهاي داخلي دادهاند وگرنه آييننامههاي ســفت و ســخت ميتوانست به راحتي مانع از حركت باشگاههايي شود كه دخل و خرجشان به هم نميخورد.

علي دايي، ســرمربي نفت تهران به همين سبباست كه بارها و بارها در مصاحبههاي خوداز نداريهاي تيمش شــكوه كــرده و حتي بي پروا عليه مالكاناين باشــگاه مصاحبه ميكند. پرسشي كه فدراسيون فوتبال و ســازمان ليگ بايد به آن پاسخ دهند اين است كه اساســا چرابه چنين مالكاني كه حتي تواناييبرآوردهســازي هزينههاي روزانه تيم خود را ندارند، اجازه ورود به چرخه تيمداري دادهاست؟ صرفااينكه شركت نفت را در فروشامتياز تيمش به شركت بهنام پيشرو مقصر بدانيم استدلالي درست و منطقي نيست و فدراسيون فوتبال نيز خود بايد ريشــههاي فعالان در چنين تيمهايي را بيابد و براي خود روشن سازد آنافرادي كهاقدام به خريــداريامتياز تيمها كردهاند آيا ميتواننداز پس مخارج برآيند يا خير؟!

صدور مجوز فعاليت بدون تحقيق و وارســيهاي لازم در بخشهاي اقتصادي باشگاه اســت كه فوتبالايران رابه چنين سيهروزيهاييانداخته. وضعيتاستقلال خوزستان هم شبيه به نفت تهراناســت. اين تيم نيزاز فقدان مالكيتاصولي و با برنامه رنج ميبرد و هيچ كس پاسخگوي دليل مشــكلات اقتصادي اين تيم نيست. در باشــگاه استقلال تهران هم همين وضعيت را شــاهديم. بازيكنان از عقب ماندن حقوقها به ســتوه آمدهاند، تمرين را تعطيل ميكنند و ديگر دل و دماغ بردن ندارند.

درباره بدهيهاي تراكتورسازي، پرســپوليس و ديگر تيمها نيز بسيار شنيدهايم و اگر بخواهيم ســريبهليگ يكبزنيم كهاوضاعاســفبارتر هم هســت. آيــا دربه وجود آمدن اين بيشمار باشگاه بدهكار نميتوان فدراســيون فوتبال و سازمان ليگ را مقصر دانست و فدراسيون فوتبال را به دليل مماشــاتهايش به پاسخگويي دعوت كرد؟ آيا لزومي دارد كه ركناصلي فوتبالايران در مقابل بدهيهاي عظيم باشگاههاايناندازه مهربان باشد و صرف اينكهاغلب باشــگاهها بدهكارند، پاي خود رااز ماجرا بيرون كشيده و كار را به حال خود رها كند؟ اين راحتترين راه ممكن است كه فدراسيون فوتبال برگزيده.

در حالي كه براي ممانعت با رشد بدهيها و ريشه دواندن مالكان بدهكار و بيصلاحيت ميتوان تدابير محكميانديشــيد تا فوتبالايرانازاين فضا خارج شود. فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ يك بار براي هميشه بايد تكليف را با مديران و مالكان بدهكار مشخص كنند.

حال اگر اين اقدام منجر به كاهش تيمهاي حاضر در ليگ حرفهاي هم شــود، اشكالي به آن وارد نيست. به هرشكل بايداز جايي شروع كرد و ريشههاي فوتبال آماتور را در ليگ به ظاهر حرفهايايران خشــكاند. فدراسيون فوتبال و سازمانليگ بااين باشگاهها نميتوانند به حيات ابدي اميدوار باشند.

سيد جلال حسيني در خصوص شايعه نيامدن استقلال خوزستان به تهران اينطور حرف ميزند: «شــرايط استقلال خوزستان را ما ســال گذشته در نفت داشتيم اما بايد بگويم كه اين مســائل انگيــزه بازيكنان را بيشتر ميكند. بازيكنان استقلال خوزستان مثل ساير بازيكنان قصد دارند در هر بازي خودشان را نشان دهند تا براي سال آينده قراردادهــاي خوبي ببندند. اين موضوع كار ما را ســخت ميكند. ما آمــاده يك بازي ســنگين هســتيم و به هيچ عنوان به اين مسائل فكر نميكنيم».

او دربــاره خبري مبني بر مشــكلات مالياتــياش ميگويــد: «بله، متأســفانه ايــن خبر صحــت دارد و واقعــاً براي من نگرانكننده اســت. ســال گذشته به دليل مشــكلات مالياتي كه از قبل در باشــگاه سايپا داشتم، ممنوعالخروج شدم. بازيكنان خارجي با شــكايت به فيفا خيلي راحت به حق و حقوقشان ميرسند اما ما نميتوانيم كاري انجــام دهيم. اين ماليــات هم براي بار اولي اســت كه به پرســپوليس آمدم و جالب اينجاست كه مالياتم پرداخت نشده و در آســتانه ممنوعالخروج شــدن هستم. اين مســائل واقعاً ذهن من را درگير كرده اســت. اين مسائل در دســت باشگاه است و اميــدوارم هرچه زودتر حل شــود. البته باشگاه مشــكلات زيادي دارد اما اين اتفاق ذهــن مــن را درگير كرده اســت و حتي علياكبــر طاهري هم در جريــان آن قرار دارد. متأسفانه زمان رويانيان من همه پولم را نگرفتــم اما ماليــات آن را بايد بپردازم. حتــي زمان حضور حميدرضا سياســي در باشگاه پرســپوليس حرفهايي زد اما پول ماليات من داده نشــده و من دچار مشكل هســتم و در اين شرايط كاري هم از دست من برنميآيد ».

ايــن بازيكن ملي پــوش در خصوص دعوت از بازيكنان پرســپوليس به تيم ملي هم حرفهايي دارد: «نميدانم بحث حضور پرسپوليســيها در تيم ملي به كجا كشيده اما چيزي كه مهم اســت اين است كه همه بايد براي موفقيت تيــم ملي تلاش كنند. حمايت از كادر فني تيــم ملي و بازيكنان مهمترين وظيفه همه مردم است».

او در بــاره احتمال صعــود دوباره تيم ملي به جــام جهاني ميگويد: «تا حالا اين اتفاق نيفتاده و اگر بتوانيم تيم ملي را براي دومين بار متوالي به جام جهاني ببريم، يك اتفاق بيســابقه رخ داده اســت و مطمئناً فوتبال ما زنده ميشود. البته بايد قبول كرد كه در فوتبالمان مشكلاتي داريم و آنهم به دليل اين اســت كه فوتبال مدتي دست كســاني بود كه نتوانســتند كارآيي داشته باشــند و به همين دليل دچار مشــكلاتي شــديم اما افــرادي در كار بودند كه فقط راحت حرف ميزدند، حتي كارهايي كردند كه باعث شــد فوتبال شرايط خوبي نداشته باشــد اما رفتن به جام جهاني فوتبال ما را زنده ميكند ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.