تاج: با بي انضباطي در فوتبال برخورد ميشود

Iran Varzeshi - - داوري يكي از مزيتهاي فوتبال ايران است كميته انضباط -

مهدي تــاج رييس فدراســيون فوتبال درباره تشكيل يك ستاد جديد در اين فدراســيون ميگويــد: «اين ستاد متشكل از كميتههاي انضباطي، اخلاق و استيناف است كه با همكاري دســتگاههاي نظارتــي با هــر گونه بيانضباطي و بياخلاقــي در فوتبال برخورد ميكند. در اين زمينه ســتاد مذكور با هر گونه ناهنجاري در فوتبال برخورد ميكند و چنانچه كســاني در ايــن زمينه ادعايي كردنــد به ادعاي مطرح شده آنان رسيدگي ميشود».

وقيحانه توهين ميكردند

تاج حرفهايــش را اينطور ادامه ميدهد: «فوتبال ايــران از پاكترين رشــتههاي ورزشــي اســت. فوتبال بهعنــوان يــك پديــده اجتماعي از جذابيــت بالايــي برخوردار اســت و در ايران نيز طرفــداران فراواني دارد و اكنــون فوتبال بيشــتر برنامههاي ورزشي را به خود اختصاص داده است. ۶۰ درصد درآمد فدراسيون فوتبال از طريق پخش برنامه تلويزيوني است.»

رييس فدراسيون فوتبال اشارهاي هم به داوري فوتبال كشــورمان دارد: «داوري از مزيتهــاي فوتبــال ايران اســت، كه گاهي توسط تعداد اندكي از تماشــاگرنماها مــورد توهين قرار ميگيرند، از اين رو فدراسيون فوتبال مصمم بــه حمايت از داوران اســت و در اين زمينه نيــز طرح حمايت از داوران را اجــرا ميكند. فوتبال ايران با كمترين ســرمايهگذاري بيشترين پيشــرفت را در آســيا داشــته است بــه گونهاي كــه مجمــوع اعتبارات فدراســيون 4۰۰ميليارد ريال است. با ايــن وجود ايــران در رده ســني نوجوانان، جوانان، فوتبال ســاحلي و فوتســال به جام جهاني صعود كرده است.»

او در بــاره فوتبــال بانــوان هم حرفهايــي دارد: «در فوتبال بانوان نيز ايــران گامهاي بلندي برداشــته اســت اما كافي نيســت و بايد تلاش بيشــتري در اين حوزه انجام شــود. ســال آينــده اســتان يــزد ميزبان مسابقات باشــگاههاي ساحلي جهان است و فدراسيون ايران توسعه فوتبال ساحلي را در دستوركار دارد.»

به جاي مصاحبه به فكر حل مشكلات باشيد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.