كاوه رضايي: تمرين نكرديم تا شأن مان حفظ شود!

Iran Varzeshi - - داوري يكي از مزيتهاي فوتبال ايران است كميته انضباط -

كاوه رضايــي مهاجــم اســتقلال حســابي از اتفاقهايي كه در باشــگاه استقلال افتاده، ناراحت است.

رضايي در اين بــاره ميگويد: «ما بــه خاطر پول ناراحت نيســتيم و اين فقط بخشــي از ماجرا است. متاسفانه در روزهايي كه خوب نتيجه ميگيريم كســي به فكر ما نيســت و هيچكس نميگويد بازيكنان هم مشــكل دارند و بايد به آن رســيدگي شود. اين شرايط كه كسي در باشــگاه عملكرد بازيكنان و كادرفني را نميبيند حسابي ناراحت كننده اســت. من فكر ميكنم اعضاي هيات مديره باشــگاه به جاي مصاحبه كردن بايد به فكر مشكلات تيم باشند».

او ادامــه داد: «وقتي ميبازيم از ما انتقاد ميكنند امــا وقتي خوب نتيجه ميگيريم، كســي صحبتي در مورد ما انجام نميدهد و ايــن موضوع براي ما به يك معضل بزرگ تبديل شده است. اين شــرايط براي ما ســخت اســت و نميتوانيم آن را تحمل كنيم».

مهاجم اســتقلال در مورد تمرين نكردن بازيكنان اين تيم ميگويد: «ما ميخواستيم تمرين كنيم ولي مصاحبه آقاي زماني براي ما عجيب بود و شــأن خودمان را حفظ كرديم. ما هرگز عليه اعضاي هيات مديره صحبتي نميكنيم و البتــه انتظار داريم همــه ما را عضو خانواده اســتقلال ببينند كه اين اتفاق نيفتاده است ».

كاوه رضايــي در مــورد بازيهاي باقــي مانده اســتقلال ميگويــد: «ما فقط به خاطر هواداران اســتقلال بازي ميكنيم چون آنها شايســته بهترينها هســتند. ما هرگز كاري نميكنيم كه آنها ناراحت باشــند ولي آنها بايد ما را درك كنند و بدانند چه شرايط سختي را تحمل ميكنيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.