سقوط يك پلهاي ايران

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم ملي فوتبال ايران قبل از دو ديدار برابر قطر و چين در انتخابي جام جهاني يك پله در ردهبندي فيفا سقوط كرده است.

ردهبندي فدراســيون بينالمللــي فوتبال فيفا در مــاه مارس 2۰17، پنجشنبه همين هفته اعلام خواهد شد.

در اين ردهبندي تيم ملي فوتبال ايران با يك پله ســقوط نسبت به ماه گذشــته در رده ۳۳ جهان قرار خواهد گرفت و همچنان جايگاه نخست خود را در بين تيمهاي آسيايي حفظ خواهد كرد.

تيــم ملي ايران فروردين ماه در دو ديــدار انتخابي جام جهاني ابتدا در دوحه برابر قطر به ميدان خواهد رفت و ســپس در ورزشــگاه آزادي ميزبان چين خواهد بود.

در ردهبنــدي جهاني نيز تيمهاي ملي آرژانتين، برزيل، آلمان، شــيلي، بلژيك، فرانســه، كلمبيا، پرتغال، اروگوئه و اســپانيا 1۰ تيم نخست جهان هستند.

دوشنبه 23 اسفند 1395

استقلال.................................................................. لكوموتيو تاشكند، ساعت 19 بنيادكار ......................................................................... ذوبآهن، ساعت 16:۳۰

سهشنبه 24 اسفند 1395

استقلال خوزستان........................................................... لخويا قطر، ساعت 17 پرسپوليس........................................................................ الريان قطر، ساعت 19

برنامه بازيهاي تيمملي در مقدماتی جام جهانی 2018

پنجشنبه 3 فروردین 1396 قطر............................................................................................... ايران، ساعت 18 سهشنبه 8 فروردین 1396 ايران....................................................................................... چين، ساعت سهشنبه 23 خرداد 1396 ايران...................................................................................... ازبكستان، ساعت 19 پنجشنبه 9 شهریور 1396 كرهجنوبي.................................................................................... ايران، ساعت 17 سهشنبه 14 شهریور 1396 ايران............................................................................................ سوريه، ساعت 18 17:۳۰

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.