نمازي:خيليهامراكوبيدند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اميد نمــازي به خاطــر موفقيتش با تيــم زير 2۰ ســال آمريكا ســوژه جالبي براي رسانههاي ايراني شده و هر خبرنگار ايراني كه با او تماس ميگيرد، بيشــتر از آنكــه درباره حضور در آمريكا از دســتيار ســابق كروش سوال بپرســد روي دوران همكاري نمازي با تيم ملي تمركز ميكند. از دســتيار ســابق كيروش پرسيديم كه وقتي او بهعنوان مربــي تيم ملي انتخاب شد خيليها عليه اين اتفاق موضع گرفتند. از نمازي به دليل تجربه اندكي كه داشــت انتقاد كردند و او را در ســطحي پايينتر از تيم ملي ايران دانستند.

نمازي درباره ايــن انتقادها ميگويد: « دســتياري كيروش پســتي اســت كه خيليها دنبال آن بودند. حالا اميد نمازي از آمريكا ميآيد و بعد از شــش ماه كار در اســتيلآذين، كنار كيروش قرار ميگيرد. مطمئنا خيليها از اين مســاله خوشحال نبودنــد و صحبتهايي انجام دادند. من از اين مساله ناراحتم كه صحبتها بدون هيچ تحقيقاتي انجام شد. اينكه ببينند كارنامه اين فرد چيســت و چه كار كرده اســت؟ مــن قبل از اينكه به فوتبال ايران بيايم در فوتبال آمريكا خيلــي موفق بودم و حتي كســاني كه در اين ورزش هســتند من را ميشناســند و ميدانند هميشه توانستهام تيمها را از يك جــاي پايين به يك جاي بالا ببــرم. آن زمان از من انتقاد شــد اما اميدوارم با موفقيتهاي فعلي بتوانم پاسخ اين انتقادها را بدهم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.