محبوبيت ويژه جهانبخش در هلند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

آلكمار با ســتاره ايراني خود نتايج چندان جالبي در هفتههاي گذشته ليگ هلند كســب نكرده تا جايي كه بهترين فرصت براي رســيدن به جمع چهار تيم بالاي جدول را از دست داده است اما با اين حال محبوبيت اين تيم كه با رسيدن به فينال جــام حذفي به نوعي تمام ناكاميهايش را جبران كرد هر روز بيشتر ميشود بخصوص محبوبيت ســتارههاي جوانش از جمله عليرضا جهانبخش. تمرين صبح ديروز آلكمار در حالي به پايان رســيد كه بازيكنان بر سر ميز ناهار با ميهمانان ويژهاي روبهرو شده و يكي دو ساعتي را با آنها ســپري كردند از جمله جهانبخش كه محبوبيت خاصي نزد نســل جــوان طرفداران AZ به دست آورده اســت. نزديك به 47 نفر از طرفداران باشــگاه به قيد قرعه براي بازبيني از امكانات و نحوه تمرين تيم آلكمار ديروز ميهمان باشــگاه بودند كه به هميــن بهانه ناهار را نيز در كنار اعضــاي تيم صرف كردند. اتفاقي كه باعث شــد تا جهانبخش و رفقايش در آلكمار به ســوالات ميهمانان پاســخ داده و در پايان نيز با امضاي توپهاي يادگاري دقايق خاطره انگيزي براي طرفداران شان رقم بزنند.

در آستانه بازي المپياكوس- بشيكتاش

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.