عربشاهي:رضاييانبايدجريمهسنگينيبدهد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

پرســپوليس ديروز هــم تمرينات خود را با حضور هــواداران و خبرنگاران پيگيري كرد. اين جلسه تمريني از ساعت 11 در ورزشــگاه شهيد كاظمي آغاز شد. ديروز تعدادي از كودكان بي سرپرســت در تمرين پرســپوليس حاضر شــدند و با بازيكنــان و برانكو ملاقــات كردند. با اســتقبال برانكو و پرسپوليســيها، اين كــودكان بيسرپرســت با سرخپوشــان عكس يادگاري گرفتند.

برانكــو در ابتداي تمريــن دقايقي با بازيكنان جلســه گذاشــت و براي آنها صحبت كرد.ســپس بازيكنان پرسپوليس بعد از 40 دقيقه بــه زمين چمن آمدند تا كارهاي تاكتيكي خود را پيگيري كنند.

تعدادي از هواداران پرسپوليس هم روي سكوها حضور داشــتند و به شدت بازيكنان را تشويق ميكردند.

عبــور از موانع و دوهاي ســرعتي بخــش اول تمرينــات پرســپوليس بود. مرحله بعدي تمرينات سانتر از جناحين و ضربه به ســمت دروازه بــود كه كريم باقري هم در اين تمرين حضور داشــت. دروازهبانها در ضلع شمالي زير نظر ايگور پاناديچ به تمرين شوت گيري پرداختند.

ســروشرفيعيبالقب مورد تشــويق قرار گرفت، در حالي كه قبلا به او لقــب داده بودنــد. ديروز عموي ســروش ميهمان او در محل تمرين بود. رفيعي بعــد از پايان تمريــن دقايقي با عموي خود به صحبت پرداخت. همچنين اقــوام رفيعي با برانكــو نيز خوش و بش كردند و عكس يادگاري گرفتند.

محمداميــن آرام طبــع، مدافــع پرســپوليس ديروز با پيراهن شماره 8 در تمرين حاضر شده بود.

يكي از ليدرهاي پرسپوليس ادعاي عجيبي داشــت. او به هواداران اعلام كرد مديرعامل سياهجامگان گفته اگر تيمش از ســقوط نجات يابد، هفتــه آخر بازي تيمش با پرســپوليس را در آزادي برگزار ميكند تا جشــن قهرمانــي اين تيم در تهران برگزار شود.

فوتبال درون تيمي بيــن بازيكنان ذخيره و اصلــي در نيمي از زمين برگزار شــد. كريم باقــري هم در اين مســابقه درخشش زيادي داشت و با شعار «باقري كانتونا» مورد تشويق قرار گرفت.

صادق درودگــر رييس ســابق كميته فوتســال كــه همچنــان ارتبــاط خوبي با مديران فدراســيون فوتبال دارد با انتشــار پســتي در صفحه اينستاگرامش تاكيد كرده پرسپوليسيها وارد فهرســت تيم ملي شده و حداقــل 6 بازيكــن از اين تيــم در جمع مليپوشــان حضور خواهند داشت. درودگر ضمــن تبريك به تاج همــكاري كيروش و برانكو را در اين زمينــه عامل اصلي ارزيابي ميكند. مهــدي تاج هم ديــروز در مجمع

علي كريمي، پيشكســوت پرسپوليس به تيتر يكي از روزنامههاي ورزشي واكنش نشــان داد و با انتشــار مطلبــي در فضاي مجازي نوشــت: «در بعضــى از روزنامهها خبرهايــى از قــول من زدن كــه بعضي از دوستان به من گفتن كه وساطت رامين رو نكنم، خواستم بگم كه اصلاً اينطور نيست.»

اما نظر شــخصي شــماره 8 محبوب درباره داســتان پرحاشيه رضاييان و بيرون ماندنش از پرســپوليس: «به شخصه نظرم اينه كه رامين، ارزش دادن شــانس دوباره رو داره، ايــن نظر منــه، ولى همه ميدونيم كه حرف اول و آخر رو سرمربى تيم ميزنه، ســاليانه هيــات فوتبال اســتان چهارمحال بختياري گفته: «خوشبختانه مساله برانكو و كيروش حل شده و اين دو به فوتبال كمك خواهند كرد و بازيكنان پرسپوليس از سوي كيروش به تيم ملي دعوت شدهاند.»

اگــر قــرار باشــد در فهرســت جديد كيروش نــام 6 بازيكن از پرســپوليس قرار بگيرد ميتوان حدس زد بيرانوند، سيدجلال حســيني، وحيــد اميري، راميــن رضاييان، ســروش رفيعــي و مهدي طارمــي در اين راميــن هم بايد يــه تغييرات اساســى در رفتارش انجام بده.چون اين فوتبال به هيچ كس وفــا نكرده، بازيكنانى داريم كه با 70، 80 بازى ملى الان اســمى ازشــون نيست، پــس بايد بدونه كه هنوز اول راه هســت و اتفــاق خاصى نيفتاده، خيلى زود همه چيز توى فوتبــال اينجا تموم ميشــه!! به اميد قهرمانى پرسپوليس ».

كريمــي يكي از چهرههــاي محبوب رامين رضاييان است و اگر قرار باشد رامين تحت تاثير حرفهاي يكي از پيشكســوتان پرســپوليس قرار بگيرد او كسي نيست جز علي كريمي. فهرست قرار داده شوند اما اگر اينچنين باشد محمد انصاري، كمال كاميابي نيا و حســين ماهيني از قلم افتادهانــد كما اينكه با وجود ارائه بازيهاي فوقالعاده و استمرار مسلمان در خوب بودن مدتهاســت پرسپوليسيها از دعوت او بــه تيم ملي نااميد شــدهاند.به هــر حال اگر حداقل 6 پرسپوليســي به تيم ملي دعوت شــده باشند ميتوان اميدوار بود يكي دو نفر از بين جاماندهها هم در فهرست كيروش باشند.

اميــر عابدينــي دربــاره اختــلاف امتياز پرســپوليس با ديگر رقبايش در مسير قهرماني گفــت: «يك بار بنــده گفتم اين پرســپوليس قهرمــان ميشــود اما بــه من حملــه كردند و گفتند چرا زود اين حــرف را ميزني؟ خب من كارشناســي صحبــت كرده بودم. به نظر شــما الان كســي هست كه بگويد پرسپوليس قهرمان نميشــود؟ اين اتفاق محال اســت. هرچند در

ضيا عربشــاهي در مــورد اينكه آيا از ديد وي رامين رضاييان بايد به پرسپوليس بازگردد يــا خير گفت: «من اصلا اين رفتار را نميپسندم. من 13 سال در پرسپوليس بازي كردم و يك بار چنين مســائلي پيش نيامد. بازيكنان در تمرين هم بايد مانند روز مســابقه باشند. تيمي كه جوان است با اين مسائل به حاشيه ميرود. برانكو تيمش را به خطر انداخت اما انضباط تيمي خود را حفظ كرد چرا كه اخراج در آن شــرايط حساس واقعا ريسك بود.»

عربشــاهي گفــت: «كارهــاي رامين بچگانه است، من انتظار ندارم كه از بازيكن پرســپوليس چنين رفتاري رخ بدهد. حتي اين رفتار دفعه اولــي نبوده كه از رضاييان سر ميزده است. رامين براي بازگشت بايد از حــركات بچگانه دوري كنــد و بداند كه پيراهــن چه تيمي را بر تن كرده اســت. او براي بازگشت بايد جريمه سنگيني بدهد».

وي در مــورد شــانس قهرمانــي پرســپوليس در ليگ هم گفت:«90 در صد راه قهرماني طي شــده و پرســپوليس اين شــخصيت را دارد كه قهرمان شــود البته بازيكنان نبايد فكر كند كه كار تمام شــده اســت. آنها بايد تا آخرين مسابقه قدرتمند بجنگند تا با ركورد خوبي قهرمان شوند چرا كه اقتدار پرســپوليس در ليگ باعث ترس حريفان خواهد شد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.