نگراني بزرگ درباره طلب ژوزه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

اتفاقات روز پاياني فصل گذشته از دست رفتن قهرماني تنها به خاطر دو تفاضل گل كمتر باعث شد پرسپوليس از همان ابتدا جدي ترين مدعي قهرماني باشــد. تيم برانكو كه حــالا 8 امتياز با نزديك ترين تعقيب كنندهاش فاصله دارد و از حريف ســنتي 12 امتياز پيش افتاده است شــانس مسلم قهرماني در اين فصل به حساب ميآيد.

پرسپوليس 7 بازي ديگر تا انتهاي فصل در پيش دارد و به نظر ميرسد حتي اگر 10 امتياز از 21 امتياز ممكن را به دست بياورد جام را در دست خواهد گرفت چرا كه 63 امتيازي ميشود و از ميانگين قهرماني طي فصول گذشــته كه 2 بوده اســت هم بيشــتر امتياز جمع كرده است. 10 امتياز از 7 بازي يعني ســه برد، ســه باخت و يك تســاوي. حالا اگر سه برد مد نظر و مورد نياز در همين هفتههاي پيش رو به دست بيايد ميتــوان به قهرماني زودتــر از موعد به صورت رســمي كاملا اميدوار بود اما اگر شكســتها يا تساوي احتمالي در چهار بازي پيش رو گريبان برانكو و يارانش را بگيرد بايد منتظر قهرماني در هفتههاي آخر بود.

نكتــه جالــب در مــورد ميانگيــن امتيازات پرسپوليس تا اينجاي فصل اين است كه تيم برانكو فعلا به ميانگين قهرماني كه 2 امتياز يا حتي چيزي كمتر از عدد 2 است دســت يافته و ميتوان انتظار داشت با ادامه اين روند زودتر از هفته سيام قهرمان شود. پرســپوليس از 23 بازي خود تا اينجاي فصل 53 امتياز گرفته و به ميانگين ‪/2 3‬امتياز از هر بازي رسيده است كه اين يك معدل فوقالعاده به حساب ميآيد.

نگاهــي بــه پانــزده دوره قبلي ليــگ برتر و امتيازهايي كه قهرمانهايش به دست آوردهاند نشان

هر روز به اعلام راي پرونده ژوزه مانوئل در دادگاه عالي ورزش نزديك ميشــويم اما حتي در صحبتهاي مسوولان باشگاه پرسپوليس و معاون حقوقي اين باشــگاه هم نشــانههايي از اميدواري در رقم خوردن سرنوشــت پرونده به ســود اين باشگاه ديده نميشــود . با توجه به اينكه ژوزه حتي حاضر به مذاكره هم نيســت به نظــر ميرســد راي دادگاه عالي ورزش به سود او تمام شــود؛ رايي كه ديگر قابل تجديد نظر هم نيست و با هدر رفتن چندصد ميليون تومان ديگر در نهايت مهلت چند روزهاي داده ميشود تا پرسپوليس رقم قرارداد ژوزه مانوئل را به وي پرداخت كند و كار را تمام كند. ميدهد تنها در ســه دوره )دوره دوم، سوم و چهارم( ميانگيــن امتياز تيم قهرمان از 2 بالاتر بوده اســت و اگر قرار بر ادامه روند فعلي باشــد پرسپوليس ميتواند با شكســتن ركورد فولاد، قهرمان ليگ سوم بلامنازع تريــن و قاطعانه ترين قهرمانــي ادوار ليگ برتر را به دست بياورد.

پرسپوليس براي شكستن ركورد فولاد به 12 امتياز از 7 بازي آينده نياز دارد كه اين خواسته زيادي نيست. مثا چهار برد و سه باخت يا سه برد، سه تساوي و يك باخت. پرسپوليس اگر 12 امتياز كسب كند به ميانگين ‪2/ 16‬ خواهد رسيد كه بالاترين ميانگين و قاطعانه ترين قهرماني تاريخ ليگ برتر را رقم ميزند.

حال اگر پرسپوليس بتواند در موعد مقرر اين پرداخــت را انجام بدهد كــه هيچ اما اگر نتواند طاهري و پرســپوليس با محروميتهاي مختلفي روبهرو ميشوند.مشــخص اســت كه باشــگاه پرســپوليس اين مبلغ كه بيش از 8 ميليارد عنوان شــده را نــدارد و طاهري اين روزهــا در راهروهــاي وزارت ورزش ميرود و ميآيد تا بتواند نظر ســلطانيفر را براي كمك مالي جهت پرداخت اين مبلغ جلب كند.

سلطانيفر كه اين پرونده را مطالعه كرده عمق فاجعه را ميداند اما از سويي ديگر دولت منع شده كه در ورزش حرفهاي پول خرج كند و به اين ترتيب هم پرسپوليس و هم استقلال كه هــر دو با رياســت مجمع وزيــر ورزش و جوانان اداره ميشوند، براي گرفتن پول موانعي سر راه خود ميبينند.

طاهري به كمك مالي وزير اميدوار است اما اگر وزير ورزش براي پرســپوليس دست به جيب وزارتخانه ببرد بلافاصله باشگاه استقلال هــم براي حل پرونــده پروپژيــچ از وزير پول درخواست ميكند و وزير هم نميتواند به اين باشگاه نه بگويد. طاهري حتي به گرفتن وام از صندوق قهرمانان و پيشكسوتان هم فكر كرده اســت اما واقعيت اين است كه مجلس به وامي كه سال قبل توســط اين ارگان به استقلال و پرسپوليس پرداخت شد نيز حساس شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.