عابديني: از بيرون كسي درباره رضاييان نسخه نپيچد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

ســريال «خانه ما» كه گوهر خيرانديش بازيگر قديمي سينما و تلويزيون ايران هم در آن حاضر اســت، درباره پنج خانواده متفاوت است كه پيشتر هيچ آشنايي با يكديگر نداشــتهاند اما به دليلي مجبور به اقامت كنار يكديگر زير يك سقف مشترك و در يك منزل واحد ميشــوند و همين مساله مراوداتي بين آنها و اتفاقاتي جالب را برايشان موجب ميشود.

اگر براي جمشــيدي بازي در اين ســريال و نظاير آن به واقعهاي عادي تبديل شــده، آرفــي نيز چنان در اين راه قــرار گرفته كه انگار ميخواهــد يك پژمان دوم باشــد و اگر هرگز به خصلتهاي ذاتي وي نميرســد از مطرحترين بازيگراني باشد كه برخي دلهاي افراد «خارجي» موجود در فيلمها و سينماي كشــورمان را بازي كند. آرفي در همين ارتباط در يك فيلم سينمايي به نام «آوار» هم كنار نيكبخت واحدي و حميد استيلي ظاهر شده تا جمع پرسپوليسيهاي بازيگر و جولان آنها روي پردههاي نقرهاي بيشتر شود و او به زودي بازي در سريال تازه ديگري به نام «لژيونر» را هم شــروع خواهد كرد كه محمدرضا شــريفينياي معروف و حسن پورشيرازي هم در آن حاضرند و تهيه آن به زودي آغاز ميشود و سه ماه زمان ميبرد!

اوضاع براي اشــپيتيم به قدري مســاعد اســت كه احتمال دارد بر اساس پيشنهادات تازه ديگري كه براي او ميرسد اقامتش را در تهران تمديد كند و اگر ديديد كه هيچ وقت نرفت اصلا تعجب نكنيد چون كجا برود بهتر از ايران )؟!( كه بدون هيچ پيشينه و تخصصي در بازيگري از او يك هنرپيشــه مطرح ميسازند. او مدعي است برخي كارها و مشــاغل قبلي هم در دنياي هنر داشته، يك شركت بيمهگري در آلمان هم باز كرده و در حالي در ايران به او بســيار خوش ميگذرد كه پس از دريافت نكردن بخشــي از معوقاتش از پرسپوليس از اين باشگاه به فيفا هم شكايت كرده و قضيه بيخ پيدا كرده بود و اين كه «بيخيال» آن مســاله شــده و به ايران برگشته و باز در اينجا كاسبي ميكند، مساله واقعا جالب است. فوتبال نبايد اتفاقات عجيب را ناديده گرفت.»

رييــس كميتــه اقتصــادي و بازاريابــي فدراســيون درباره مشكل رامين رضاييان گفت: «اول از همــه بايــد بگويم آقــاي طاهري ثابت كرد مديري موفق اســت. ايشــان نشان داد كه از چه توانمنديهايي برخوردار است. برانكو هم ثابت كرده كه يك دانشــمند اســت. به نظر من درباره رامين رضاييان كسي نبايد از بيرون براي پرسپوليس نسخه بپيچد. آنها خودشان بهترين تصميم را خواهنــد گرفت.زماني كه مديرعامل پرســپوليس بودم آقاي پروين گفت يك بازيكن سرشــناس تيم را نميخواهم و مــن حق را به ســرمربي دادم و آن بازيكن با سروصداي زياد از پرسپوليس جدا شــد. اينجا هم بايد به سرمربي تيم حــق داد وقتي ميگويــد نميتواند با يك بازيكن كار كند.»

عابدينــي درباره برخــي اتهامات به نفت تهران مبني بر كم كاري برابر پرسپوليس گفت: آنهايي كه ايــن حرفها را ميزنند نه علي دايي را ميشناســند و نه فوتبال را. علي دايي شجره اش معلوم اســت. او هيچگاه از قاموس حرفهاي خود فاصله نگرفته اســت. در هر تيمي كه بوده حرفهاي فكر كرده است. »

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.