برانكو:هيچ بازيكني از باشگاه بزرگتر نيست

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

روز دوشــنبه خبــري مهم در ميان هياهوي مربــوط به راميــن رضاييان و اظهار نظر برانكو درباره او گم شــد.خبر اين بود كه برانكو از حالا براي فصل بعد به باشگاه پرسپوليس برنامه داده و حتي گفته شــد نام بازيكنان درخواســتي مد نظرش را هم اعلام كرده اســت. برانكو با تاييد اين مساله مصاحبه جديدي انجام داده كه ميخوانيد:

نفرات مورد نظــر براي فصل آينده: بله. مــن نفراتي كــه مدنظرم هســتند را به باشــگاه اعلام كردهام اما نبايد انتظار داشــته باشيم كه هميشه به همه اهدافمان برسيم. ما ميدانيم برخي بازيكنــان قرارداد دارند و هركدامشــان بــراي خود برنامههايي را ترســيم كرده انــد. بحث مالي نيز مهم اســت و ضمنا ميدانيم كه انجام همه خواســتهها كار راحتي نيست.

تمديد قراردادها: بله باشگاه با نظر بنده اين تصميم را گرفت.

قرارداد خودتان: مــن نيازي به مذاكره ندارم زيرا با پرســپوليس قرارداد دارم و قراردادم همچنان پابرجاست.

تكليف رضاييان: هيــچ بازيكني از باشــگاه خود بزرگتر نيســت. رامين رضاييان باشــگاه نيســت و يك بازيكن است. از همه چيز مهمتر نام پرسپوليس اســت و اين مجموعه از هر نامي جلوتر است.

سرنوشت نوراللهي و عاليشاه: مــن براي هر دو بازيكن خيلي متاســف هستم اما كســي نميدانست كه اين بلا سر آنها ميآيد.

اختــاف 8 امتيــازي بــا تراكتورســازي تضمين قهرماني: ما يك گام بلند برداشــتيم.8 امتياز با تيم دوم و 12 امتيــاز با تيم ســوم اختلاف داريم. از طرفي معلوم نيســت كه تكليف تراكتورسازي چه ميشــود. با تمام اين حرفها ما وظيفه داريم ســفت و سخت راه مان را ادامه دهيم و دســت از تلاش برنداريم.

هديه تراكتور و استقال به شما: اين هديه نيست. ما ميبريم. در اين فصل فقط دو بازي مقابل ذوب آهن و استقلال باختيم كــه آن هم واقعا مســتحق آن شكستها نبوديم. ما با رقبا كاري نداريم و نگاهمان به عملكرد خودمان است.

چالش با كيروش: من با كســي چالشــي نداشــته ام. علاقهاي هم ندارم درباره اين موضوع صحبت كنم.

ســرمربيگري تيم ملــي: من با پرسپوليس قرارداد دارم. پس كارم را ادامه ميدهم. همين الان 10 نفر را ميشناسم كه دنبال سرمربيگري پرسپوليس هستند. پس من بايد نگران باشم؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.