ضرر پرسپوليس از ميزباني سايپا

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

بنا به درخواســت باشگاه ســايپا و با موافقت مســوولان مجموعه ورزشي آزادي ديدار بين تيمهاي ســايپا و استقلال امروز در ورزشــگاه آزادي برگزار ميشــود. اين اتفاق در حالي رخ ميدهد كه 24 ســاعت بعد از اين مســابقه پرسپوليس بايد مقابل اســتقلال خوزســتان در همين ورزشگاه به ميــدان برود. پيش از ايــن و در فصول گذشته مســوولان ورزشــگاه آزادي براي مراقبــت از چمن زمين اصلي اين مجموعه اجــازه برگزاري بــازي در دو روز متوالي را نميدادنــد اما حالا مشــخص نيســت چه اتفاقي افتاده كه كوتاه آمدهاند. به هر حال برگزاري بازي سايپا - استقلال در ورزشگاه آزادي آن هم زير باران باعث خواهد شــد چمن اين ورزشگاه در روز بازي پرسپوليس - استقلال خوزستان كيفيت لازم را نداشته باشد و باشــگاه پرسپوليس ميتواند نسبت به اين مســاله اعتراض كند، هر چند بعيد است اين اتفاق رخ دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.