حرفهاي كليشهاي نميزنم تا شرمندگياش برايم نماند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

عليرضا رحيمي كه سال 88 مجبور به ترك فدراسيون هندبال شــد، با عبور از باشــگاههاي سپاهان، پرسپوليس و راهآهــن بار ديگر به اتاق رياســت فدراســيون هندبال برگشــت. مجمع انتخاباتي فدراســيون هندبال ديروز به رياست محمدرضا داورزني در آكادمي ملي المپيك برگزار شــد و عليرضا رحيمــي بــا 34 راي از 41 راي به مدت چهار سال بهعنوان رييس فدراسيون هندبال انتخاب شد. مرتضي حسن پور كه حمايت ابوالحسن مهدوي را داشت نيز 7 راي را به نام خود زد. اين مجمع در شرايطي برگزار شــد كه كاظم دلقندي پيش از مجمــع انصراف داده بود و در حيــن مجمع نيز حميد آقــا علينژاد، پاكدل، هادي خليلي، عباســي مقدم، ناصر قاسمي و ميترا نوري به نفع رحيمي كنار رفتنــد؛ ضمن اينكه صادقــي، ولي فرنام و شهداد مرتجي هم كناره گيري كردند. حميد مدني به نفع پورحسن كنار رفت و نجف پور هم در مجمع غايب بود. به اين ترتيب تعداد انصرافيها و غايبين به 14نفر رسيد چرا كه پيش از اين نصيري و سعادتمند انصراف خود را اعلام كرده بودند. بنابراين تنها رحيمي و حسنپور براي پست رياست فدراســيون با يكديگر رقابت كردند كه در نهايت رحيمي با 34 راي رييس شــد. اعضــاي مجمع در پايان اختيــار انتخاب بازرس و اعضا را به رييس فدراســيون و وزارتخانه دادند. شاهرخ شهنازي بهعنوان نماينده كميته ملي المپيــك در مجمع حاضر بــود و محمدرضا رجبي، مهدي بيجاري و الناز قاسمي بهعنوان نماينده ورزشكاران، عليرضا حبيبي بهعنوان نماينده مربيان، مجيد كلاهدوزان بهعنوان نماينده داوران و نمايندههاي باشگاه اراك و نفت و گاز گچساران نيز در اين مجمع حضور داشتند.

رييس فدراسيون هندبال به محض انتخــاب در جمع خبرنــگاران حاضر ميشــود و از برنامههايــش ميگويد. عليرضا رحيمي كه سالها تجربه حضور در فدراســيون هندبال را داشــته، كار ســختي براي چيدن نيروهايش ندارد و گويــا از الان برنامــهاش را ميداند؛ به طوري كه ميگويد: «سعي ميكنم شايسته سالاري را در فدراسيون برقرار كنم و از بهترينها در راس فدراسيون استفاده كنم ».

او كــه راي قاطعــي از مجمــع گرفته، ميگويد: «بــا رايي كه مجمع به من داده، مســووليت من را بســيار سنگين كرده تا خدمتگزار خوبي براي اعضاي مجمع، ورزش كشــور به ويژه هندبال باشــم.» رحيمي با اين توضيح به برنامههايي كــه دارد، ورود ميكند: «سعي ميكنم از حرفهاي كليشهاي پرهيز كنم. البته منطق و شخصيت هر فدراســيون، تقويم ورزشي است و من همه چيز را در تقويم ورزشــي خواهم ديــد و حرفهــاي خــود را در تقويم ورزشــي بيان ميكنم. در حقيقت هر كاري كه بخواهيم انجــام بدهيم بايد آن را در تقويم ورزشــي بياوريم. ضمن اينكه هميشــه سعي كردهام حرفهاي كليشــهاي نزنم تا شرمندگياش براي من باشد ».

رحيمي همچنين در رابطه با اينكه وضعيت ســرمربي تيم ملي بزرگسالان چه زماني مشخص ميشود، نيز توضيح كوتاهي ميدهد: «اتفاقاتي در هندبال و به ويــژه در تيمهاي ملي ما رخ داده است. من به جرات گفتهام كه در حال حاضــر بهترين تيم ملي را از زماني كه هندبال شــكل گرفته است، داريم. من اين قول را ميدهم كه در آسيا جايگاه خيلي خوبي داشته باشيم».

او بــه اختلافهــاي موجــود در هندبال هم اشارهاي دارد: «در گذشته اختلافاتي وجود داشت كه هم بزرگان به نظر من بايد نسبت به مصاحبههايي كه ورزشــكاران در خصوص آنها انجام دادهاند گذشت كنند و هم ورزشكاران بايد احترام بزرگتر خود را حفظ كنند. من ســعي ميكنم تمام اين حواشي را جمع كنم تا تيم خوبي داشــته باشيم. البته در رابطه با ســرمربي تمام تلاش من بر اين اســت تا بهترين مربي دنيا را براي تيم ملي هندبال شناسايي كنم. قطعا اين مربي از خارج از كشور خواهد بود و نــه داخلي. اين تيم به طور قطع نياز بــه مربي خارجــي دارد. در حال حاضــر 10 تا 12 بهتريــن گلزن دنيا متعلق به ايران هستند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.