جابهجايي ۱2 ركورد ملي شنا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در مرحله پاياني چهاردهمين دوره مسابقات ليگ شنا كشور، 12 ركورد ملي ردههاي ســني بهبود يافت و در مجموع كل ليگ شــناي امســال 24 ركورد ملي جابهجا شــد. مرحله پاياني چهاردهمين دوره مسابقات شنا جام باشگاههاي كشور در ســال 1395 در حالي به ميزباني استخر آزادي برگزار شــد كه در پايان تيم ســرزمين موجهاي آبي با كسب 4254 امتياز عنوان قهرماني اين رقابتها را كســب كرد. تيمهاي نفــت تهران و مقاومت نيز به ترتيب با 3893 و 3657 امتياز ردههاي دوم و سوم را در اختيار گرفتند.

در مرحله پاياني چهاردهمين دوره مسابقات قهرماني شناي باشگاههاي كشور در رشتههاي مختلف، شناگران موفق شدند 12 ركورد ردههاي سني كشــور را بهبود ببخشند و در مجموع كل ليگ شناي امسال 24 ركورد ملي شناي كشور جابهجا شد.

در رده ســني: ‪15 17-‬ ســال جوانان )مســافت بلند - طول استخر: 50 متــر(، در 50 متر آزاد، بنيامين قره حســنلو از تيم ســرزمين موجهاي آبي مشــهد، در 100 متر آزاد و 50 متر كرال پشت، ســينا غلامپور از تيم سرزمين موجهاي آبي مشــهد، در 100 متر پروانه، عليرضا امين زمــردي از تيــم نفت تهــران، در 100×4 متر آزاد تيمي، ســينا غلامپور، اميرعباس امراللهي، عليرضا ياوري، بنيامين قره حسنلو از سرزمين موجهاي آبــي و در 100×4 متر مختلط تيمي، سينا غلامپور، آريا نسيمي شاد، بنيامين نوفل، بنيامين قرهحســنلو از تيم سرزمين موجهاي آبي مشهد، ركوردشــكني كردند. در رده سني ‪13 14-‬ ســال نوجوانان )مسافت بلند - طول اســتخر: 50 متر( و در 50 متر آزاد، 100 متر آزاد، 200 متر آزاد، 200 متر مختلط انفرادي و 50 متر پروانه، متين سُهران از تيم نفت تهران موفق به ركوردشــكني شــد و خود را بهعنوان يك پديده مطــرح كرد. در اين رده و در 200 متر پروانــه نيز متين فتحي از تيم موج تهران توانست ركورد ملي را جابهجا كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.