سرمربي تيم ملي واليبال بايد برنامه بلند مدت داشته باشد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

جهانگير سيدعباسي ميگويد كولاكوويچ بايد ارتباط خوب و نزديكي با ســيچلو برقرار كند تا سيستم تمريني تيمهاي بزرگسالان و تيم اميد مشترك باشد، چراكه او سرمربي تيم اميد اســت و اين توانايي را دارد كه بازيكنان را براي حضور در تيم بزرگسالان آماده كند.

او درخصوص انتخــاب ايگور كولاكوويچ بهعنــوان ســرمربي تيم ملي واليبــال ايران ميگويد: «من برنامههاي سرمربي جديد تيم ملي را نميدانم و نميتوانم در موردش حرفي هم بزنم اما ميتوانم بگويم اگر من ســرمربي بودم چه ميكردم.»

ســيد عباســي ادامه ميدهد: «اگر من ســرمربي بودم براي شروع تمرينات تيم ملي حتمــاً تعدادي از بازيكن جديد را هم به اردو دعــوت ميكردم. وقتي هــدف واليبال ايران المپيك 2020 است بايد پوستاندازي شود و اين كار را هم بايد از همين حالا شروع كرد.»

كارشــناس واليبــال ايــران همچنين ميگويــد: «به نظرم كولاكوويــچ بايد ارتباط خــوب و نزديكي با ســيچلو برقــرار كند تا سيســتم تمريني تيمهاي بزرگسالان و تيم اميد مشترك باشــد، چراكه او سرمربي تيم اميد اســت و اين توانايي را دارد بازيكنان را بــراي حضور در تيم بزرگســالان آماده كند. به اين ترتيب مليپوشــان هم دچار دوگانگي نميشوند.» سيدعباسي با بيان اينكه واليبال ايــران به مرحله گذار رســيده اســت ادامه ميدهد: «ما براي المپيك 2020 نميتوانيم از تمــام بازيكنان حاضــر در المپيك 2016 اســتفاده كنيم. شــايد نفراتي مانند موسوي اين توانايي را داشــته باشــند اما در بخشها و پســتهايي مانند پاسور دوم بايد از حالا به فكر باشيم. سرمربي تيم ملي بايد برنامهريزي بلند مدت داشته باشد.»

وي درخصوص دستياران كولاكوويچ نيز ميگويد: «چون مسووليت تيم تمام و كمال با كولاكوويچ است خودش بايد نفرات مدنظرش را انتخاب كند. از طرفي براي ايرانيها هم بايد فضايي فراهم شــود تا بتوانند ميادين بزرگ را تجربه كنند. صربستان ديگر آن صربستان سابق نيست و ميتوان گفت كه مربيان داخلي مــا فاصله زيادي با مربيان صرب ندارند؛ البته كولاكوويچ مربي با رزومهاي اســت و برايش آرزوي موفقيت ميكنم.» كارشــناس واليبال ايران در پاســخ به اين ســوال كه اگر از وي دعوت شود، دســتيار كولاكوويچ ميشويد يا خير، تصريح كرد: «من با ســابقهترين مربي جوان هستم كه از سال 87 در سوپرليگ كار كردهام اما سابقه حتي يك رويداد بينالمللي را هم ندارم. اگــر از من بخواهند با جايگاهي مشــخص در تيم ملي باشــم بــا كمال ميل ميپذيــرم، در غيــر اين صورت هــم به نظر فدراســيون احترام ميگذارم و هر ايراني هم روي نيمكت باشد خوشــحال ميشوم، چون دوست و همكار من خواهد بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.