عملكرد خوب داوران ايران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نخســتين دور از مسابقات سه گانه سري جهاني ITU به ميزباني ابوظبي امارات با حضور ورزشــكاراني از 52 كشــور در ردههاي سني مختلف و مســافتهاي اســتاندارد و كوتاه برگزار شد.

در بخــش بزرگســالان 55 ورزشــكار در بخــش مردان و 32 ورزشــكار در بخش زنــان از 25 كشــور حضور يافتنــد كه در پايان رقابت در بخش مردان ورزشــكاراني از اســپانيا، انگلستان و فرانسه و در بخش زنان ورزشــكاراني از نيوزيلند، انگلستان و اتريش به ترتيب مقامهاي اول تا ســوم را كســب كردند.

در اين مســابقات و در رده بزرگسالان چهار تن از داوران ايــران به نامهاي محمد شــيري دور شــمار دو و دوچرخه، محمدكاظم حججي بخش انتقال، سجاد باقريان و محمد باقري در بخش امداد رساني به قضاوت پرداختند كه با توجه به قضاوت شايسته و عملكرد مطلوب، از حضور آنان در اين دوره از رقابتها تشكر و قدرداني به عمل آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.