ملايي: جودو را به روزهاي اوج بر ميگردانيم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســعيد ملايي جــودوكاي وزن٨1- كيلوگــرم پايــان اين هفته بــه روي تاتامــي ميرود. او در شــرايطي در رقابتهــاي گرنداسلم باكو به ميدان ميرود كه در المپيــك ريو حضور چند دقيقهاي را تجربــه كرد پس از آن مســابقهاي را تجربــه نكرده اســت. حــالا او پــس از ماهها تمريــن و حضــور در اردوهاي مشــترك در تاتاميهاي باكو به مبارزه ميپــردازد. ملايي خود را بــراي ايــن رقابتهــا آماده توصيف ميكند: «براي مسابقات باكوخــود را آمــاده كردهايم و شرايط خوبي داريم. در واقع اين رقابتها اولين مسابقه رسمي و برون مرزي بعــد از المپيك ريو محسوب ميشود و ما تمام تلاش خود را ميكنيم تــا جودو را به روزهاي خوب آن برگردانيم. تيم جواني داريم كه برخي از اعضاي آن تا به حال ســفر برون مرزي نداشتهاند. با اين وجود تيم خوب و سرحالي داريم».

جودوكا المپيكي كشورمان قــول داده اســت كــه بهترين نتيجه را كســب كند. البته بايد ديد كه نتيجــه خوب در نظر او چيســت: «هيج وقت قول مدال نميدهم. همه چيز بســتگي به شرايط مســابقات دارد اما قول ميدهم در رقابتهاي گرنداسلم باكــو بهترين نتيجه را كســب كنم. شرايطم خوب است و براي مبارزه آمــاده ام.» ملايي ادامه ميدهد: «خوشــبختانه شرايط جودو بعــد از المپيك ريو خوب شــد. از لحاظ مديريتي وضعيت تغيير كرد. مديــر تيمهاي ملي تمام شرايط از جمله كادر فني، نحوه انتخابيها، ورود به اردوي تيم ملي و اســكان جودوكاها را تغيير داد و برنامــه ريزي براي چهار ســال آينــده و حضور در بازيهاي آسيايي جاكارتا صورت گرفت ».

مركز جهاني تكواندو از 1۲ اسفندماه ميزبان سمينار بينالمللي داوري بود. ســميناري كه قرار است تا ۲0 اسفندماه نيز ادامه داشته باشد. اين ســمينار بينالمللي در حالي برگزار شده است كه رييس كميته داوران معتقد است: «داوران ما اگر ميخواستند در سمينارهاي خارج از كشور شركت كنند، بايد حداقل 1000دلار خرج ميكردند. اين در حالي اســت كه با حداقل اين مبلغ در كلاسهاي بينالمللي به ميزباني تهران شــركت كردند و توانستند درجههاي داوري خود را ارتقا ببخشند.»

او ادامه ميدهــد: «رييس كميتــه داوران و دپارتمان آموزش فدراسيون جهاني و مســوول آموزش wkf در اين دوره از كلاسها حضور دارند. داوراني نيز از كشورهاي آلمان، اتريش، استراليا، عمان، تركيه، آذربايجان، عراق، پاكســتان، مالزي و كويت نيز براي ارتقاي كارت داوري خــود در اين دوره از ســمينار حضور دارند. حدود 50 داور خارجي در اين دورههاي آموزشــي حضور دارند.» داور المپيكي كشورمان اين ســمينار را فرصتي براي ارتقاي درجات داوري بانوان ميدانــد: «در بخش كيورگي تعداد بانواني كه درســطح بينالمللي باشــند كم بود. به همين دليل تعداد بيشــتري از سهميه خود را به بانوان اختصاص داديم تا از اين فرصت به دســت آمده استفاده كرده و درجات بينالمللي بانوان را ارتقا ببخشيم.»

او اشــارهاي هم به حضور مربيان تيم ملي در كلاسهاي داوري ميكند: «باتوجه به دســتور العمل فدراسيون جهاني تكواندو حضور مربيان تيم ملي براي آشــنايي با جديدتريــن قوانين جهاني الزامي بــود به همين دليل مربيان تيم ملي از جمله مهدي بي باك، فريبرز عســگري و وحيد عبداللهــي دراين كلاسهــاي بينالمللي حضور داشــتند تا با جديدترين قوانين و تغييرات به عمل آمده آشنا شوند. با توجه به اينكه قوانين داوري تكواندو از سال ۲017 دچار تغييراتي شده است آشنايي مربيان از اين قوانين لازم و ضروري است.»

ریيس كميته داوران فدراسيون جهاني تكواندو: كوچكترین اشتباهي در المپيك نداشتيم

رييس كميته داوران فدراســيون جهاني تكواندو درباره شرايط تكواندو ايران ميگويد: «وجود مركز جهاني تكواندو در ايران نشــان دهنده تلاش اين كشور براي توسعه و ارتقا اين رشته رزمي است و با توجه به مدال آوران بسياري كه در تاريخ قهرماني خود دارد ميتوان ايــران را امپراتوري بــزرگ تكواندو قلمداد كرد. شــكير چلبات كه تدريس كلاسهاي آموزشــي تكواندو را در سمينار بينالمللي تهران برعهده دارد، داوري تكوانــدو در ريو را بدون نقص توصيف ميكند: «در المپيــك لندن و ريو رشــته تكواندو در امــر قضاوت به قدري موفق عمل كرد كــه كوچكترين تبعيضي در امــر قضاوت مبارزات تكواندو صورت نگرفته است. پس از المپيك ريو نيز دكتر چو رييس فدراسيون جهاني از ۳0 مربي كه بهترينهاي دنيا بودند دعوت كرد تا پيشــنهادهاي خود را براي جذابيت هرچه بيشــتر مبارزات اعلام كننــد كه اين قوانين در جلســه مجمع عمومي فدراســيون جهاني ۲016 به تصويب رسيد».

رييــس كميته داوران فدراســيون جهاني با اشــاره به اهميت برگزاري دورههــاي داوري ادامه ميدهد: «از ابتداي ســال ۲017، 5 دوره آموزشــي براي آموزش داوران سراســر دنيا برگزار كردهايم . همه در تلاش هســتيم تا با به كارگيري قوانين شفاف، مبارزاتي با تكنيكهاي جذاب و قوانين عادلانه را به نمايش بگذاريم تا پيشرفت روزافزون تكواندو را شاهد باشيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.