رضا يزداني از بيمارستان مرخص شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

روال معمول در انتخاب تيمهايي كه هر سال از سوي نهاد حاكم بر كشتي دنيا براي پيكارهاي جام جهاني كشتي آزاد و فرنگي دعوت ميشوند، در سه و چهار دهه گذشــته تغيير كرده و تيمهاي حاضر در اين مسابقهها تا به امروز با دو روش و يا دو عنوان «نمايندگان قارههاي پنجگانه» و يا «تيمهاي برتر دنيا» از ســوي اين نهاد كه تا ســه سال پيش فدراسيون بينالمللي كشتي )فيلا( نام داشت و اكنون نام اتحاديه جهاني كشتي روي آن قرار گرفته، اجازه حضور در اين رقابتها را پيدا كرده اند.

تا ابتداي دهه ۲000 ميلادي كه رقابتهاي تيم به تيم جام جهاني كشــتي در هر دو رشــته آزاد و فرنگي فقط با حضور پنج و يا شــش تيم برگزار ميشــد، تيمها بهعنوان نمايندگان قارهها در آن حضور مييافتند اما فدراســيون بينالمللي كشتي پــس از آن، چنيــن عنواني را از روي رقابتهاي جام جهاني برداشــت و با تغيير در نگرش خود ضمن اضافه كردن دو، ســه تيم ديگر بــه اين رقابتها اعلام كرد از اين پس تيمهاي برتر مســابقههاي قهرماني جهان )ســال قبل از جام جهاني( ميتوانند در پيكارهاي جام جهاني اجازه حضور داشــته باشــند. گرچه تغيير چنداني در بين اسامي تيمهاي شركت كننده در رقابتهاي جام جهاني در همه اين سالها مشاهده نشد و كشورهايي همچون ايران، روســيه، آمريكا، تركيه، اوكراين، گرجستان، كوبا، مغولســتان، ژاپن و... كه تا قبل از دهــه ۲000 ميلادي بهعنوان نمايندگان قارههاي پنجگانه دنيا معمولا پاي ثابت و هميشــگي رقابتهاي تيم به تيم جام جهاني بودند، بعد از آن هم به واســطه اينكه جزو تيمهاي برتر پيكارهاي قهرماني جهان هم قرار ميگرفتند، «اتوماتيك وار» حق شركت در پيكارهاي جام جهاني كشتي را مييافتند.

*** اما فدراسيون بينالمللي كشــتي در سالهاي گذشته و اتحاديه جهاني كشتي در دو، ســه سال اخير هرگز طرحي براي چگونگي انتخاب تيمهاي شركت كننده در مســابقههاي جام جهاني ســال بعد از المپيك ارائه نكردند. براي اينكه در سالهاي المپيــك )البته به جــز المپيك اخير( پيكارهاي قهرماني جهان برگزار نميشــود تا براساس آن تيمهاي برتر دنيا شناخته شوند. اتحاديه جهاني كشتي براي نخستين بار چند ماه بعد از المپيك ۲016 ريودوژانيرو اقدام به برگزاري مســابقههاي جهاني دو وزن غيرالمپيكي كشتي در هر سه رشته آزاد، فرنگي و زنان در بوداپست مجارستان كــرد كه طبيعتــا با انجام رقابتهــاي دو وزن، هيچ تيم برتري در جهان شــناخته نميشــود! اشــاره به اين موضوع فقط از آن جهت اســت كه هشت تيم برتر شركت كننده در مسابقههاي جام جهاني كشتي آزاد و فرنگي در سال ۲017 كه سال بعد از المپيك اســت، همان تيمهايي هستند كه در رقابتهاي جام جهاني سال ۲016 هم به ميدان آمدند و اين در واقع اجحاف و تضييع حق تيمهايي اســت كه در المپيك ۲016 ريودوژانيــرو، كارنامــه و عملكرد موفقيت آميزي داشــتند. بهعنوان مثال در المپيــك، كوباييها با دريافت دو مدال طلا و يك نقره و ارمنســتانيها با يك مدال طلا و يك نقره عملكرد خوبي داشتند اما جاي آنها در رقابتهاي جام جهاني كشتي فرنگي خالي است. خوب بود اتحاديه جهاني كشتي، نتايج و عملكرد تيمهاي كشتي جهان را در المپيك هم براي حضور در رقابتهاي جام جهاني كشــتي فرنگي و آزاد لحاظ ميكرد. ســال گذشته كه مسابقههاي جام جهاني كشــتي فرنگي به ميزباني ايران در شيراز برگزار شد، كشورهاي روســيه، جمهوري آذربايجان، اوكراين، ايران، قزاقســتان، بلاروس، تركيه و آلمان كه به ترتيب مقامهاي اول تا هشــتم پيكارهاي قهرماني ســال ۲015 جهان در لاس وگاس آمريكا را تصاحب كرده بودند به ميدان آمدنــد و جالب اينكه همين تيمها باز هم در جام جهاني ســال ۲017 در آبادان در ميدان حاضر خواهند بود!

آزادكار وزن ۹7 كيلوگرم كشورمان پس از عمل جراحي در بيمارستان اسپورت كلينيك كلن كشور آلمان، ديروز از بيمارستان مرخص شد.

پروفســور بويلن پس از تعويض پانسمان عمل جراحي آشيل پاي رضا يزداني و رضايت از نحــوه عمــل و قــرار دادن پــاي او در آتل مخصوص، اين كشتيگير ايران را از بيمارستان مرخص كرد. قرار اســت يزدانــي روز جمعه هم بــراي معاينه به بيمارســتان مراجعه كند تا باز مــورد معاينه قرار گيرد. طبق اعلام اوليه پزشــكان روند بهبودي كامل رضا يزداني براي بازگشت به ميادين كشتي بين هشت تا ده ماه زمان ميبرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.