9 تكواندوكار از اردوي اعزامي به باكو حذف ميشوند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مرحله دوم مســابقات انتخابي درون اردويي تيم ملي تكواندو اعزامي به بازيهاي همبســتگي كشورهاي اســلامي در حالي ۲6 اسفندماه به ميزباني خانه تكواندو برگزار ميشود كه دراين مرحله از رقابتها ۹ تكواندوكار اردوي تيــم ملي تكوانــدو را در اين مرحله از اردوها تــرك ميكنند و از اين تاريخ تمرينات با 16 هوگوپوش از ســر گرفته ميشود. مرحله نخست اردوهاي تيم ملي بازيهاي كشورهاي اسلامي با ۲5 تكواندوكار آغاز شد. شاگردان فريبرز عســكري تمرينات خود را در دو نوبت صبح و عصر در آكادمي ملي المپيك پيگيري ميكنند. مهدي اسحاقي، جعفر خليلزاده، مهدي محمودي، محمد گودرزي، جواد اميري، صادق دهقان، آريان محمدي، مهدي يوسفي، كامران امانلو، مهدي غفاري، سيدحسين احساني، محمد صفايي، مهران قوام، احمد خســروفر، كســري مهديپور، مهدي جلالي، مهدي قياسي، عرفان ناظمي، عليرضا درويشپــور، علي قليپور، اميررضا رضايي، احمد محمدي، فرشــاد قياسي، حسين قربانزاده و آرش دباغ تكواندوكاران حاضر در اين اردو هستند. فريبرز عســكري بهعنوان ســرمربي هدايت تيم را برعهده دارد و علي محمد بســحاق و مهدي احمدي بهعنوان مربيان كنار او حضــور دارند. رقابتهاي تكواندو چهارمين دوره بازيهاي كشورهاي اسلامي ۲6 تا ۲٨ ارديبهشتماه سال آينده در باكو آذربايجان برگزار ميشود. همزمان با برگزاري اردوي آماده ســازي تيم اعزامي به بازيهاي باكو، اردوي تيــم ملي اعزامي به رقابتهاي قهرماني جهان نيز در آكادمي ملي المپيك برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.