تركيب تيم تكواندو نوجوانان اعلام شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مرحله پاياني مسابقات انتخابي درون اردوي تيم نوجوانان پســر برگزار و تكواندوكاران اعزامي به مسابقات قهرماني آسيا معرفي شدند. برهمين اســاس امير وليپور، حميدرضا صدري، حامــد اصغري، ابراهيــم صفري، حميدرضا هاديــان، اميرعلي پرويني، رضا مختاري، محمدحسين يزداني، اميرحسين وقوعي آذر و محمدعلي خسروي تكواندوكاراني هستند كه موفق شدند جواز حضور در مســابقات قهرماني آســيا ۲017 را به دســت آوردند.

همچنيــن با تصميم كادر فني رضا جمشــيدي، اشــكان زحمتكشــان، مهران برخورداري، علي اشكوريان، آرين آرش و محمــد آجرلو بهعنوان نفــرات دوم )ذخيره( در كنار اين تيم حضور دارند.

اين تيم بــا هدايت وحيد عبداللهي بهعنوان ســرمربي و حســين كريمي، سعيد رمضاني و رشيد فتاحي بهعنوان مربيان خود را براي حضور در اين مســابقات آماده ميكند. محمدرضا زوار نيز مدير فني تيم ميباشد. نهمين دوره مسابقات قهرماني نوجوانان آسيا ۳0 فروردينماه تا يكم اردبيهشت ماه سال آينده در آتي راو قزاقستان برگزار ميشــود كه اردونشينان تمرينات خود را دو نوبت صبح و بعد از ظهر در مجموعه ورزشــي انقلاب آكادمي المپيك پيگيري ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.