22 اسفند، مسابقات انتخابي پاراتكواندو برگزار ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهاي انتخابي تيمملي پاراتكواندو به منظور حضور در سومين دوره مسابقات آزاد پاراتكواندو اقيانوسيه، روز يكشنبه )۲۲ اسفندماه( با حضور 17 تكواندوكار برگزار ميشود. مهران بيات، سعيد صادقيانپور، محمود جعفرزاده، احمد نريماني، ســجاد جوانبخت، مهدي پوررهنما، اصغر عزيزي، اميرحسين فكرت، عمران رحماناف، رضا عليرضايي، ســينا لطيفي، محمدرضا شعباني، محمدحســن جليلخاني، مصطفي احمدي، رسول حجاريان، حسن شجاع و سجاد مايلي تكواندوكاراني هستند كه در اين مسابقات حضور پيدا ميكنند. تمامي نفرات پس از كلاسبندي مجدد توسط نماينده فدراسيون جانبازان و معلولان و تاييد توسط كادرفني تيمملي پاراتكواندو، به اردو راه پيدا ميكنند. سومين دوره مســابقات آزاد پاراتكواندو اقيانوسيه از ۲۳ ارديبهشتماه سال آينده به مدت دو روز و به ميزباني آوكلند نيوزيلند برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.