ماروتا: آلگري نميرود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

آندرس اينيســتا تا اينجاي فصل سه مصدوميت داشــته و بارســلونا با آنكه به مقطع بســيار حساسي از فصل وارد شده، با احتياط از او اســتفاده ميكند و لوييس انريكه مجبور اســت وضعيت جســماني كاپيتان 32 ســاله كه مانع از اوج گرفتن او در اين فصل شــده را مد نظر قرار دهد. مصدوميت اول در سوپرجام اسپانيا مقابل ســويا در زانويش به وجــود آمد، بعد در بازي با والنســيا و تكل خشــن انزو پرس باعث آســيب ديدگي زانوي چپ او شد. در بازي 30 دي مقابل رئال سوســيداد از ناحيه ســاق پا دچار آسيب شد و در سه هفته پنج بازي را از دست داد هرچند در بازي 23 بهمن برابر آلاوس برگشت اما كار راحتي نداشــت. در باخت 4 بر صفر برابر پاريســنژرمن تحت تاثير ماركو وراتي، بلايس ماتوييدي و آدرين رابيو هيچ كاري نكرد و در نيمه دوم جاي خود را به ايوان راكيتيچ داد. برابر لگانس استراحت كرد تا اينكه انريكه به دليل ضعف تيم مجبور به اســتفاده از او شد. در ويسنته كالدرون به تركيب اصلي برگشت اما باز هم كار برابر كوكه و ســائول نيگس برايش سخت شد. بعد از آن در دو برد پرگل بارسلونا مقابل اسپورتينگ خيخون و سلتاويگو بهعنوان بازيكن جانشين به ميدان آمده. اينيستا از بازي 19 دي مقابل ويارئال 90 دقيقه در زميــن نبوده و در 9 بازي اخير تيمش در ليگ روي هم 130 دقيقه حضور داشــته كه 71 دقيقه آن به بازي با اتلتيكومادريد مربوط ميشود.

امشب بازي ســختي برابر پاريسيها دارند و اگر اينيستا در اوج باشد ميتوانند روياي جبران شكست را در سر بپرورانند. خودش خيلي ســخت كار كرده و لوييس انريكه به بهترين شكل با او رفتار كرده تا شــايد در اين بازي و زمانــي كه تيم نياز داشــت از او اســتفاده كند. علاوه بر آنكه تغيير شــيوه بازي بارسلونا به ‪4--3 3‬در برخي ديدارهاي اخير، ممكن اســت روي نقش هافبك تيم ملي اسپانيا تاثير بگذارد.

اوناي امري باســكي متعصبي است و هر ســال به شــهر خود ميرود تا در جشــن پيروزي مشهورشان بر نيروهاي فرانسه شــركت كند كه نزديك به 400 سال ســابقه دارد اما امشب او در اردوي فرانسويها است.

مربي اسپانيايي پاريسنژرمن كه با نبوغ تاكتيكي خــود در پيروزي 4 بر صفر برابر بارســلونا يكــي از بزرگترين شــگفتيهاي ليگ قهرمانان را رقم زد، در نوكمپ به دنبال تكميل شاهكارش و صعود به يك چهارم نهايي اين رقابتها است و اين بار شهر او، فوئنترابيا طرفدار فرانسويها است.

به گفته دوســتان ايــن مربي 45 ســاله، او در عبادتگاه «بانــوي ما» در گوادلوپ كه مشــرف به بندر ماهيگيري ساحل باسك است، حاضر ميشود و دعا ميكند. در ماه ســپتامبر هر سال هم به خاطر پيروزي سال 1638 برابر نيروهاي فرانسوي كه فوئنترابيا را محاصره كرده بودند، در جشن حاضر ميشود.

فوتبال يك شــغل خانوادگي براي امري است. پدربزرگ او با تيم ايرون دو قهرماني در جام حذفي اسپانيا به دست آورده و پدرش بــراي دپورتيوولاكرونيا بازي كرده؛ هر دو هم دروازهبان بودند اما اوناي امري بر خلاف خيلي از مربيهاي ديگر هيچ وقت يك فوتباليســت سطح بالا نبوده و در پنج ســال حضور در رئال سوسيداد به نيمكت ذخيرههاي اين تيم چسبيده بود.

او در فصل 1996-1995 پنج بازي براي تيمش در دســته اول انجام داد اما بعد به تيمهاي دسته دومي تولدو، فرول و لگانس رفت.

ميــكل خورگي مربي تيــم فوتبال هونداريبيــا كــه امــري در آن حضور داشت و بعدا دستيار امري در والنسيا و اسپارتاك مسكو شد، دربارهاش ميگويد: «ريزنقش بود و سبك اما باتكنيك و در كار با توپ مهارت داشــت، خوب دريبل ميزد و نــگاه خوبي داشــت.» اين دو دوستان نزديك هم هستند.

امري به تيم دســته ســومي لوركا رفت و در 32 سالگي نخستين جرقههاي مربيگــري او زده شــد كه بعدها ســه قهرمانــي متوالــي در ليــگ اروپــا در سالهاي ‪-2014 2016‬با سويا برايش به همراه آورد و همين باعث شد مورد توجه پاريســنژرمن قرار بگيرد كه حســرت موفقيت در ليگ قهرمانان داشت. او يك بازيكن كامــلا معمولي بود اما يك مربي درخشــان اســت و تيم پاريسي اميدوار است براي اولين بار حداقل به نيمهنهايي ليگ قهرمانان برسد.

فوئنترابيا حالا به مشهورترين پسر فوتبالي خود افتخار ميكند هرچند براي كسب شــهرت بينالمللي راهي فرانسه شده باشــد. علاوه بر رفتن به عبادتگاه، او با خانوادهاش در اين شهر ديده شده و در سالگرد پيروزي بر مهاجمان فرانسوي شركت ميكند.

خورگــي باور دارد امــري يك روز قهرمانــي اروپا را به دســت ميآورد اما پاريســيها ميخواهند اين فصل چنين افتخار بزرگي رقم بخورد هرچند قبل از هر چيز بايد از سد بارسلونا عبور كنند.

مدير باشــگاه يوونتوس شــايعه رفتن ســرمربي اين تيم در پايــان فصل و تمايل بانــوي پير بــراي خريد مهاجــم تورينو را تكذيب كرد.

جوزپــه ماروتا در واكنــش به موج جديد شــايعات درباره آينده ماسيميليانو آلگري و احتمال رفتن او به آرســنال در پايان فصل جاري، به شــبكه مدياســت ايتاليا گفت: «ميخواهيــد بدانيد كه آيا آلگري صــد درصد ميماند؟ من ميگويم بلــه. در حــال حاضر هيــچ مانعي براي مانــدن او وجود ندارد. ما هميشــه رابطه شــفاف و صميمانهاي با آلگري داشتهايم. اين رابطه محكم اســت. ما از عملكردش راضي هســتيم و او هــم از بودن در يووه راضي است پس هرگز مشكلي براي ادامه همكاريمان وجود نداشته است».

او در ادامــه تأكيد كرد كه يووه براي خريد آندرآ بلوتي، مهاجم ايتاليايي تورينو و آقاي گل حال حاضر سري A برنامهاي نــدارد: «خط حمله يوونتوس همين حالا هم مهرههاي فوقالعادهاي دارد كه به من اطمينان خاطر ميدهند. از زماني كه يك بازيكن در بازار قرار ميگيرد و پيشنهادي براي خريــد او داده ميشــود، ارزيابيها شــروع ميشــوند. بلوتي بازيكني قوي و الان آقاي گل ليگ است.

تورينــو پيش از اين هم مهاجمي كه آقاي گل شــده - چيرو ايموبيله - داشته است اما او به روند پيشرفتش براي تبديل شــدن به يك بازيكن بــزرگ ادامه نداد اگرچــه او هنوز هم يــك بازيكن خوب است و من برايش آرزوي موفقيت ميكنم همانطور كه بــراي بلوتي آرزوي موفقيت ميكنم ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.