ويدال در بارسا؟

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

ابتدا هضم شكست شوكه كننده 4 بر صفر مقابل پاريســنژرمن براي بارسلونا ســخت بود اما اين تيم در دو بازي اخير خود درخشيده و به اين جرات رسيده كه ميتواند تاريخ ســاز شود و به مرحله يك چهارم نهايي ليــگ قهرمانان اروپا صعود كند. دارنده پنج قهرماني اروپا، بعد از آن شكســت تلخ در پاريس، دو پيروزي 2 بر يك برابر لگانس و اتلتيكومادريد به دست آورد اما در يك هفته اخير دو برد 6 بر يك برابر اسپورتينگ خيخون و 5 بر صفر برابر ســلتاويگو كسب كرده و با توجه به نتايج ضعيف رئــال به صدر جــدول راه يافته. اگرچه ســابقه ندارد هيچ تيمي شكست بــا اختلاف چهار گل در ليــگ قهرمانان اروپا را جبران كند اما فرم ليونل مسي و نيمار و البته لوييس ســوارس كه با وجود افت جزيي اخيــر در مجموع رقابتهاي ايــن فصــل 27 گل زده، برخي هواداران را اميدوار كرده كه بارســلونا ميتواند در نوكمپ تاريخ را عوض كند. نيمار و مسي در حركات هجومي بارسا مقابل سلتا عالي بودند و وقتي فوق ســتاره آرژانتيني گل دوم خــودش و پنجم تيم را زد، هواداران فرياد ميزدند: «بله ما ميتوانيم».

اما ايــن فقط به هــواداران منحصر نميشود. لوييس انريكه كه اعلام كرده در پايان فصل از بارســلونا ميرود باور دارد تيمش ميتوانــد اين كار را كه تا به حال غيرممكن بوده، انجام دهد: «من باور خلل ناپذيري دارم كــه ميتوانيم صعود كنيم. ما ميخواهيم ريســك كنيم، ميخواهيم جوي به وجود آوريــم كه هواداران بيش از هميشــه به كمك ما بيايند. ما قبل از يك بازي واقعا سخت به اوج رسيدهايم و شانس موفقيت داريم. چه كسي ميداند چه اتفاقي ميافتد؟ مــا تا آخرين دقيقه تلاشمان را ميكنيم».

او به خاطر راحتي و اعتماد به نفسش در صحبت كردن با رسانهها مشهور است اما اعتراف كرد باخت تحقيرآميز پارك دو پرنس حواســش را در اين سه هفته پرت كرده: «دايما بــه آن باخت فكر ميكردم، طبيعي نبــود كــه اينقدر راحــت ما را شكســت دهند اما هدف ما اين است كه نشان دهيم بهترين هستيم و ميتوانيم در اين 90 دقيقه آن باخت را جبران كنيم.»

در واقــع نتايــج بيش از يك ســوم بازيهاي خانگي بارســلونا بــا مربيگري لوييــس انريكه ايــن اميد را بــه وجود ميآورد كه بازي حداقــل به وقت اضافه كشيده شــود. اين ركورد شامل بردهاي اين فصل در ليگ قهرمانان اروپا ميشود؛ 7 بــر صفــر برابر ســلتيك، 4 بــر صفر برابر منچسترســيتي و 4 بــر صفر برابر بوروسيامونشن گلادباخ و در مجموع آمار خيره كننده 15 بر صفر.

پي اس جي بعد از آن بازي ســه برد و يك تســاوي داشته هرچند اين هفته با زحمــت و يك گل توانســت تيم انتهاي جدولي نانسي را ببرد و در رده دوم جدول پشت سر موناكو بماند. بلايس ماتوييدي اعتراف كرد قهرمان فرانسه نگران تهديد بارســلونا بوده: «ما خودمان را باور داريم اما براي حريف هم احتــرام قايليم چون ميدانيم ميتوانند كارهاي بزرگي بكنند. دقايق اوليه خيلي مهم اســت چون براي رسيدن به گل زودهنگام ما را تحت فشار ميگذارند بايد از نظر ذهني قوي باشيم. ما لحظات سختي را تجربه خواهيم كرد و بايد برايش آماده باشيم.»

از طرفي بارســلونا حداقل 10 بار در اين فصل با چهار گل اختلاف يا بيشــتر رقبا را برده و از طرف ديگر پاريسنژرمن 16 بازي متوالــي در رقابتهاي مختلف شكست نخورده.

هنوز مشخص نيست در پايان فصل جاري چه كســي جانشــين لوييس انريكه در بارســلونا خواهد شــد اما رايزنيها در اين خصوص ادامــه دارد و نامهايــي همچــون ارنستو والورده، خورخه سامپائولي، رونالد كومان و حتي ماســيميليانو آلگــري بهعنــوان كانديداهــاي سرمربيگري آبيواناريها در فصل آينده مطرح شده است.

رســانههاي اسپانيايي پيش از اين شانس سامپائولي را براي احراز اين پست بيشتر از ديگر كانديداها عنوان كردند، مربــي كه در اولين فصل حضورش در سويا نتايج قابل توجهي با ايــن تيم گرفت، هرچند اين سرمربي آرژانتيني اين شايعات را رد كــرد و گفــت كه بــا پروژه ورزشي سويا پيوند خورده است.

مجله فوتبالــي «دون بالون» اســپانيا، كــه ظاهــراً از انتصــاب سامپائولي بهعنوان سرمربي بعدي بارسلونا اطمينان دارد، پا را فراتر از اين گذاشته و از اولين بازيكني كه اين مربــي آرژانتيني قصد دارد بعد از نشســتن روي نيمكت كاتالانها بــه خدمت بگيــرد، پردهبــرداري كرده است. بر اســاس اين گزارش سامپائولي در نظر دارد آرتورو ويدال را كه زماني شاگرد خود وي در تيم ملي فوتبال شــيلي بود به بارسلونا بيــاورد. او بــر اين باور اســت كه هافبك شيليايي بايرنمونيخ گزينه ايدهآلي براي بازي در كنار سرخي بوسكتس و پوشش دادن اوست.

«دون بالون» اما مدعي شــد كه ســران باشگاه بارسلونا پيشنهاد خريد ويــدال را وتو خواهند كرد و علاقهاي به عملي شدن اين انتقال ندارند چون بر اين باورند كه جذب چنيــن بازيكني با ايــن ويژگيها غيرضروري است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.