سوارس: تنها بارسلونا ميتواند اين نتيجه را جبران كند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

لوييس ســوارس باور دارد بارســلونا ميتوانــد باخــت 4 بــر صفــر مقابــل پاريســنژرمن را جبران كند با آنكه هيچ تيمــي نتوانســته در مرحلــه حذفي ليگ قهرمانان باخــت با اختلاف چهــار گل يا بيشــتر را جبــران كند. مهاجم 30 ســاله اروگوئهاي بــه فرانس فوتبــال گفت: «ما هــركاري ميكنيم تا يــك تصوير ديگر از بارسلونا ارائه كنيم و نشان دهيم بارسلوناي واقعي چطور است. تغيير اين نتيجه سخت اســت اما غيرممكن نيســت، اگر يك تيم باشــد كه بتواند اين نتيجــه را عوض كند، بارســلونا اســت، ما كيفيت و شــخصيت لازم براي عبــور از اين وضعيت پيچيده را داريم. اگر ما توانستيم در مادريد چهار گل بــه رئال بزنيم، چرا نتوانيــم در نوكمپ به پاريسنژرمن بزنيم. اگر دو گل بزنيم، آنها عصبي ميشــوند و ميتوانيم از اين فرصت به نفع خودمان استفاده كنيم»

ســوارس 27 گل در رقابتهاي مختلف زده و 11 گل از مسي كمتر دارد هر چند 12 پاس گل به نامش ثبت شــده. او عضو مهمي از مثلث MSN اســت كــه نيمار را هم دارد اما خوشــحال ميشــود اگر دو نفر ديگر نيز افتخارات فردي از جملــه توپ طلا را ببرند: «لئو، ني و من اولين مدافعان تيم در پرسينگ هســتيم. ما بايد در پس گرفتن توپها تلاش كنيــم و در دفاع و حمله مبــارزه كنيم. من دوســت دارم يكــي مثل همه اعضــاي تيم باشــم. ميخواهم به تيم براي موفقيت كمك كنم. شــايد باورش سخت باشد اما من خيلي خجالتي هستم. همه دوست دارند توپ طلا را ببرند اما امروز يك نفر است كه ميتواند اين جايزه را ببرد و او لئو اســت، نفر بعدي نيمار است كه كيفيت لازم را دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.