سامپائولي: بازي در دو جام، از نظر فيزيكي سخت است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

سرمربي آرژانتيني سويا از افت عملكرد شــاگردانش برابر آلاوس در نيمه دوم بازي دو تيم گفت.

خورخه ســامپائولي كه شاگردانش در هفته بيستوششــم لاليگاي اســپانيا در خانه آلاوس با نتيجه تســاوي يك بر يك متوقف شدند، پس از اين بازي گفت: «حقيقت اين اســت كه تمامي تيمهايي كه به طور همزمان در مســابقات مختلف حضــور دارند، فشــار بالايــي را تحمل ميكنند و به لحاظ فيزيكي ممكن اســت تحليــل بروند. در نيمه دوم آلاوس خيلي فشــردهتر بازي كرد و ما هم در مقابل در حمله بياثر بوديم. در پايان بازي ســعي كرديم نتيجه را به ســود خود برگردانيم امــا تلاشمــان نتيجه نداد.» ســرمربي آرژانتيني ســويا تأكيد كــرد: «پيروزي در خانه آلاوس خيلي دشــوار است و ما براي كســب پيروزي بازي كرديم اما آنها خودشان را با شــرايط بازي وفق دادند و در لحظاتي هم بر بازي تسلط داشتند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.