چگوزنلاتاهنمو،سگيرياجبرايههاوجيبفوتبارلگشت

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان - گابريله ماركوتي ‪Gabriele Marcotti‬

نيمــه دوم هيچ يك از فصول حضور لوئيس انريكه در بارســلونا به اندازه نيمه دوم ايــن فصل كه آخرين فصل حضور او در نوكمپ هم هست، دستخوش جنجال و مسائل حاشيهاي نبوده است. چيزي كه از او انتظار ميرود اين اســت كه تا دقيقه آخر آخريــن روز حضورش در بارســلونا روي كارش تمركــز كند و بعد كفشهاي دويدنش را بپوشــد و در افق محو شــود. همينطــور ممكن اســت كه فكــر كنيد كه اين دو ســه ماه باقــي مانده به پايان فصل ديگــر زمان آزمون و خطا نباشــد مگر اينكه شــديداً نياز به اين كار باشــد اما شنبه شب برابر ســلتاويگو، او دوباره از سيســتم ‪4--3 3‬اســتفاده كرد كه به لطف آن بدون شك بارسا يكي از بهترين بازيهاي چند ماه اخيــرش را ارائه كرد. اگر هنــوز صحنههــاي مهــم آن بازي را نديدهايــد، بهتــر اســت كــه در وب پيدايشــان كنيد و ببينيــد چون بعضي از آنها واقعاً خــاص بودند. مهمتر از همه اينها سيســتم بازي بود كــه يك لوزي را در ميانــه ميدان شــكل داده بود و در آن سرخيو بوســكتس در نقطه تحتاني، ليونل مســي در قســمت فوقانــي قرار داشــت و رافينيا هم به لوئيس سوارس و نيمار در خط حمله ســه نفره اضافه شده بود. هدف رســاندن توپ به مســي براي خلــق موقعيتهايي بود كه ســه بازيكن جلوي او بايد از آنها اســتفاده ميكردند. روي كاغــذ اين سيســتم نقصهايي هم داشت مثلا اينكه ايوان راكيتيچ و سرخي روبرتو هم به تنهايي مســوول نگهباني از جناحين شــده بودند و بــراي انجام اين مســووليت ناكافي بودند. جوردي آلبا هم بهعنوان يك مدافع مياني تحت فشار قرار گرفت. مشخص نيست كه آندرس اينيستا در كجاي اين سيســتم قــرار ميگيرد – البتــه اگر قــرار به حضــور او در تركيب باشــد – اما ميتوان انتظار داشت كه او جاي رافينيا را بگيرد. به هر حال بارســا با يك تغيير جالــب بازي كرد و ميتواند شما را به فكر فرو ببرد كه آيا آينده مسي با اين تغيير روشــنتر خواهد بود؟ قواي جســمي مسي شايد روبه تحليل باشد اما خلاقيــت آخرين چيزي خواهد بود كه از دست ميدهد. شايد استفاده از مسي در پســتهاي عقبتــر دوران موفقيتش در زمين بازي را طولانيتر كند. هزينه سنگين حماقت ايبرا

براي شياطين سرخ بازي شــنبه منچســتريونايتد برابر بورنمــوث در ليــگ برتــر يكــي از آن بازيهايي اســت كه زلاتان ابراهيموويچ آرزو ميكند هرگــز در كارنامه اش ثبت نميشــد. او چند موقعيت مسلم گلزني از جملــه يك پنالتي را از دســت داد بعد با بازيكن حريف ديگر شد و يك ضربه آرنج به صورتش زد كه فقط از ديد داور پنهان ماند نه دوربينهاي تلويزيون. شــيطنت آشــكار ايبرا براي انتقامگيري از بازيكني كه فكر ميكرد به عمــد صورتش را لگد كرده اســت، حالا اين مهاجم سوئدي را از ســوي كميته انضباطي اتحاديه فوتبال انگليس به اعمال خشونت در زمين بازي متهم كرده اســت كه نتيجهاش ميتواند سه جلسه محروميت براي او باشد.

برخي مدعياند كه فقط ابراهيموويچ و تايــرون مينگــس، مدافــع بورنمــوث ميدانند آيا كاري كه كردهاند عمدي بوده است؟ و به همين دليل محروم كردن آنها ســختگيرانه اســت اما اين ادعا بي معني است. شما لازم نيست 100 درصد از يك چيز مطمئن باشيد و حتي اگر احتمالات را هــم در نظر بگيريــد ميتوانيد قضاوت كنيد و اين دقيقاً همان كاري اســت كه كميته انضباطي انجام داده اســت و با آن هر دو بازيكن را خاطي معرفي كرده است.

به ايبرا ميپردازيم. بازيكني 35 ساله كه انتظار ميرود بداند دست به چه كاري ميزنــد. او در دوران بازيگرياش 13 بار كارت قرمز گرفته اســت كــه تعدادي از آنها قابل اجتنــاب بودهاند. برخي از آنها هم حاصل قضاوت اشتباه بودهاند. اتفاقي كه شنبه رخ داد را اما نميتوان به خشم آني ربط داد چون اگــر اينطور بود ايبرا در همان لحظه لگد شــدن ســرش بايد واكنش تندي نشــان ميداد اما او براي انتقامگيري از مينگس نقشه كشيد و آن را بدون توجه به اينكه تمام دوربينها او را زير نظر گرفتند پيــاده كرد. حالا اگر مطابــق انتظار زلاتان 3 جلســه محروم شــود، او بازي منيونايتد برابر چلسي در يــك چهارم نهايي جام حذفي و دو بازي ديگــر در ليگ برتر را از دســت خواهد داد. به عبارت ديگــر حركت او ميتواند به بهاي از دســت دادن يك جام داخلي ديگر و حتي از دست رفتن شانس كسب ســهميه ليگ قهرمانان تمام شــود كه هزينه سنگيني است. سايت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.