سيمئونه، گريزمان را در اتلتيكو نگه ميدارد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

روزنامه آ.اس اســپانيا نوشته اســت ديگــو ســيمئونه مربــي آرژانتيني اتلتيكو توانســته آنتوان گريزمــان، مهاجم فرانســوي اين تيم را براي ادامــه دادن به دوران بازيگرياش در اسپانيا راضي كند.

به نوشته اين نشريه سيمئونه بــه گريزمان گفته اســت كه يك فصل ديگر هم بــه هدايت روخي بلانكو ادامه خواهــد داد و به اين ترتيب يكــي از فاكتورهاي مهمي كــه بــراي مانــدن ايــن مهاجم فرانسوي در ويسنته كالدرون لازم بود را محقق كرده است.

مدتي اســت شايعاتي شنيده ميشــود مبني بر اينكه گريزمان فصل آينــده در منچســتريونايتد بــازي خواهد كرد اما بــا توجه به محروميت يكســاله اتلتيكومادريد از خريد بازيكن، شــياطين ســرخ كار آســاني براي خريد او نخواهند داشت. گفته ميشود گريزمان 25 ســاله كه يكشنبه شــب در بازي برابر والنســيا، بــراي يكصدمين بار بــا پيراهــن اتلتيكومادريد به ميــدان رفــت و دو گل هم زد، از منچســتريونايتديها وعده گرفته كه اگر به اولدترافورد برود حقوقي معــادل حقــوق هموطنــش پول پوگبــا، گرانتريــن بازيكن جهان دريافــت خواهد كــرد. در همين حال منابــع نزديك به اين بازيكن مليپوش هم ادعــا ميكنند كه او از ناكاميهاي متوالي تيمش براي بردن جــام در رقابتهاي داخلي و اروپايي ناراضي اســت. با اين حال ماندن ســيمئونه در اتلتيكومادريد چيزي اســت كــه به ســبب آن ميتوان انتظار ماندن كســي را كه در 144 بــازياش 77 گل بــراي روخيبلانكو زده در اتلتيكو داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.