بازگشت مدافع جنجالي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

كاپيتان اســتقلال ديــروز هم در محل تمريــن تيمش غايب بود. مهدي رحمتي، كاپيتان اســتقلال كه از بازي مقابل ســايپا هم محروم است، با اجازه از كادرفني در محل تمرين روز گذشته تيمش شــركت نكــرد. منصوريان به رحمتي اعلام كرده از روز پنجشنبه در دور جديد تمرينهاي تيمش شــركت كند. البته بازيكنان ديگر استقلال هم تنها در محل تمرين حاضر شدند و بعد باصحبت با كادرفني راهي هتل شدند.

مدافــع ابتــداي فصل اســتقلال از ديروز در تمرينهاي تيمش شــركت كرد. محمدحســين كنعانــي زادگان، مدافــع اســتقلال كه دچار مصدوميت شــده بود و تنهــا چند بازي بــراي تيمش به ميدان رفت، مــدت طولاني نتوانســت به همراه آبيهــا تمرين كنــد و حتي در ليســت اســتقلال هم قرار نگرفت تا فصل بدي را پشت ســربگذارد اما اين بازيكن بعد از 6 ماه دوري از فوتبال ديروز از بازگشتش به اســتقلال خبر داد و گفت: «به اميد خدا تمرينهايم را با تيم بزرگ استقلال از سر ميگيرم تا هرموقع كــه كادر فنى صلاح بداند و از من استفاده كند در خدمت باشم و براي موفقيت تيم تلاش كنم. انشاءا... و با دعاي شما هواداران عزيز هرچه سريعتر به آمادگي كامل برســم تا بتوانم حمايت هاى شما عزيزان را جبران كنم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.