فركي: ميخواهيم مقابل استقلال 3 امتياز را بگيريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - سميرا شيرمردي ‪Samira Shirmardi‬

استقلال خوزستان كه امید زيادي به كسب سهمیه آسیا درلیگ شانزدهم پیدا كرده، رويبازيبا پرسپولیس حساب ويژهايباز كرد تابا پیروزي دراينبازي،بهاينمهمدستپیداكنداماتاالانمشكلاتآبيهايخوزستانيحلنشدهتاآنهادستبهيكاعتصابجديدوالبتهمتفاوتبزنند. بــه اين صورت كه اگر بخشــي از مطالبات تیم تا امروز پرداخت نشــود، آنهــا نمی خواهند مقابل پرســپولیس به میدان بروند ولي بعید اســت اين تهديد عملي شــود. اين بار ظاهرا هیچ واســطهاي هــم نميتواند آنها را راضي كند كه نظرشــان را تغییر دهند. پس احتمال دارد اســتقلال خوزســتان در بازي هفته بیســت و چهارم مقابل پرســپولیس به تهــران نیايد و به مصاف حريــف خود نرود. تیمي كه حالا در رده پنجم جدول ردهبندي قرار دارد و ميتواند امیدوار به كســب ســهمیه آســیا باشــد.

مشكات اســتقال خوزستان آنقدر تكــراري شــده كــه ديگر همــه به آن عادت كردند، حتي مســوولان. استقال خوزســتان كه فصل پانزدهم توانســت حريفان سرســخت خود را جاي بگذارد و به قهرماني برسد، تصور ميكرد در فصل شانزدهم شــرايط خيلي خوبي پيدا كند اما اينطور نشد.

نه تنها شرايط بهتر نشد، بلكه خيلي بدتر شــد. به صورتي كه انگار براي هيچ مســوولي بود و نبود استقال خوزستان اهميتي ندارد. اين تيم با مشــكات مالي زيادي كار را شــروع كــرد و حتي نتايج نســبتا خوبي در نيم فصل اول گرفت اما هيچ توجهي به تيم نشد.

به ايــن ترتيب بازيكنان دســت به اعتصاب زدند كه مديرعامل باشــگاه در اقدامي انتحاري قول عجيبي به بازيكنان اصلــي تيم داد. آن هم ايــن بود كه اگر تا نيم فصل 50 درصد از مطالباتشــان پرداخت نشــود، ميتوانند قرارداد خود را بــه صورت يك طرفه فســخ كنند و جدا شوند.

اين مســاله تيم را به گونهاي به هم ريخــت. به صورتي كه اكثــر بازيكنان با تيمهــاي ديگر مذاكــره كردند. خيلي از آنها حتي قرارداد داخلي هم امضا كردند اما سيروس پورموسوي مانع جدايي آنها شد و يك مهلت ديگر از آنها خواست كه در نهايت يك ميليارد تومان از شهرداري اهواز و موافقت شوراي شهر به تيم تزريق شــد. اين ميليارد بيــن بازيكنان اصلي تقسيم شد.

در ايــن ميان البته عــزتا... پورقاز، سيدجال عبدي، ميثم ميردورقي و رحيم زهيوي هم با بخشــيدن مطالباتشــان، رضايتنامه گرفتند و رفتند. بازيكناني كه مهرههاي اصلي تيم به حساب ميآمدند. به اين ترتيب دســت پورموسوي خاليتر شد كه آرش افشــين، پيمان حشمتي و آلويس نانگ با وعده و وعيد به تيم اضافه شدند.

با اين نفرات، نيم فصل دوم شــروع شــد و اســتقال خوزســتان با قدرت بيشــتري كارش را دنبال كــرد به اميد اينكه قرار است پول ديگري به تيم تزريق شود.

اين تيم نتايج خيلي خوبي گرفت اما باز هــم خبري از پول نبود كــه نبود. تا اينكه ليگ قهرمانان آسيا فرا رسيد و قرار بود اســتقال خوزســتان بهعنوان اولين نماينده ايــران در ايــن رقابتها حضور پيدا كند. تيم پول نداشــت. نه پول تهيه بليت و هتــل و نه حتي لباس. در نهايت با رايزنيهايي كه انجام شــد يك آژانس هواپيمايــي قبول كرد ويزا و بليت تيم را تهيه كند و چنــد روز ديرتر پول بگيرد. لباس هم مثل هميشــه به صورت قرضي بود. يعني توليدي موردنظر قبول كرد باز هم لباس بدهد و بعد پول بگيرد. اين بعد كي فرا ميرسد، معلوم نبود.

به هر حال تيم با مشــكات زياد به عمان رفت. اين شرايط باعث شد غامرضا شريعتي استاندار خوزستان واكنش نشان دهد و اعام كند در صورتي كه مسوولان باشــگاه، مشكات را تا 2 هفته ديگر حل نكنند خودش دســت به تغييــر در اين باشگاه خواهد زد.

اين مساله تا حدودي تيم را اميدوار كــرد چون فكر ميكردند بــا اين تهديد حتما پول خواهد رسيد اما باز هم خبري نشد. با اين حال اســتقال خوزستان 2 پيروزي خيلي ارزشمند در ليگ قهرمانان آسيا به دست آورد.

هفته بيستو هفتم ليگ یك

مقابل الفتح عربســتان در مســقط عمان و برابــر الجزيره امارات در ابوظبي. ايــن بردها واكنشهــاي خوبي به دنبال داشت. به صورتي كه هزينه هتل مسقط توسط فدراســيون فوتبال پرداخت شد و قرار بود در بــدو ورود تيم به ايران، يك ميليارد هم به حساب باشگاه واريز شود تا مطالبات بازيكنان را بدهند.

از زمــان ورود تيم تــا الان بيش از يك هفته گذشته اما خبري از پول نشد. قرار بود ديروز هم از ســوي اســتانداري يك ميليارد به تيم تزريق شــود كه اين اتفاق هم نيفتاد. ضمن اينكه خبري هم از اولتيماتوم استاندار به هيات مديره باشگاه نشد و تغييري صورت نگرفت.

همين مساله باعث شد تيم استقال خوزســتان دوباره دست به اعتصاب بزند. اين تيم كه اميد زيادي به كسب سهميه آسيا دارد، ديروز تمرين نكرد و قرار است براي بازي با پرســپوليس هــم به تهران نيايد. بازي مهمي كه ميتواند تاثير زيادي در جدول ردهبندي و كسب سهميه آسيا داشته باشد. ظاهرا اين اعتصاب با دفعات قبل فرق دارد. نه تهديد است و نه قهر.

بازيكنان ديگر هيــچ انگيزهاي براي ادامــه كار ندارنــد. آنها ميداننــد اگر با همين روند ادامه دهند شــب عيد هم با جيبهاي خالي به خانه خواهند رفت.

بــراي هميــن ايــن بــار ظاهــرا نميخواهنــد كوتاه بيايند و از ســيروس پورموسوي هم كاري ساخته نيست چون ديگر او هــم نميتواند بازيكنان را راضي كند كه برگردند. با اين تفاسير همه چيز به امروز بستگي دارد.

اگر پول به بازيكنان برســد، تيم به تهران ميآيد و مقابل پرســپوليس بازي ميكنــد اما اگــر اينطور نشــد، از بازي خبري نخواهد بود.

حسين فركي سرمربي سايپا كه تيمش را در نيم فصل دوم متحول كرد، حالا اميدوار به كسب امتياز از استقال است. آن هم در ديداري كه ميزبان هســتند اما در ورزشگاه آزادي برگزار ميشود. فركي درباره بازي با استقال ميگويد: «بازي برگشت ما مقابل استقال در ورزشگاه آزادي برگزار ميشود و ما با شــرايطي كه در جــدول داريم تنها براي پيروزي به ميدان ميرويم. اســتقال تيمي اســت كه در نيم فصل دوم متحول شده و شــرايط بهتري نسبت به نيم فصل اول پيدا كرده. مــا هم ميخواهيم عملكرد خوب و قابل قبولي داشته باشيم و 3 امتياز را بگيريم.» ســرمربي ســايپا با بيان اينكه محمدرضا خلعتبــري و حامد لك به دليل محروميت غايب هستند، در مورد بازگشت مهدي ترابي هــم توضيح ميدهد: «مهدي ترابي چند روزي است تمرينات خود را آغاز كرده. او مشــكلي براي بازي كردن نخواهد داشت و استفاده از ترابي بستگي به تصميم ما دارد. ما 30 بازيكن داريم كه 4 دروازهبان هستند و بقيه آماده بازي هستند.»

حســين فركي در مورد عملكرد خوب اســتقاليها در بازيهاي گذشته ميگويد: «ما بيشــتر تمركزمــان روي تيم خودمان اســت و خيلي عملكرد اســتقال و تمرين كردنشان براي ما مهم نيست. استقال تيم بزرگي اســت. ما هم به خاطر شرايط جوي ديروز خوب تمرين نكرديم. تمركزمان روي كار خودمان است. اميدوارم بازيكنان بتوانند امروز جبران بازي رفت را داشته باشند.»

فركي در رابطه با نتايج ضعيف تيمش هم توضيــح ميدهد: «مدتها به اين موضوع اشاره كردم. ما اين فصل با وجود شايستگي كه از ابتداي فصل داشتيم، نتوانستيم از نظر جمعآوري امتياز تا نيم فصل رضايت داشته باشيم. ســعي كرديم در نيم فصل دوم بهتر باشيم. در نيم فصل اول هم از نظر فني قابل قبــول بود اما اتفاقاتي رخ ميداد كه به ضرر مــا بود. با جــذب ‪6 5،‬ بازيكن وضعيتمان بهتر شــد. الان ســعي ميكنيم حركتمان روبه جلو باشد. در مجموع انتظارمان بيش از اين بوده. از نظر عملكرد فني نسبتا رضايت داريــم و اميدوارم در بازيهــاي باقي مانده جبران گذشــته را كنيــم و رتبه تك رقمي داشته باشيم.» سرمربي سايپا با بيان اينكه در خيلــي از بازيها حق تيمش شكســت نبوده، ادامه ميدهد: «به هر حال بازيكناني كه خارج از تيمهاي اســتقال، پرسپوليس، تراكتور و سپاهان بازي ميكنند، وقتي مقابل تيمهاي بزرگتر بازي ميكنند، انگيزه بالايي دارند. تيم ما هم انگيزههاي خاص خودش را دارد. ما در بــازي قبلي خود عملكرد خيلي خوبي داشــتيم. مثا به پرســپوليس 2 بار باختيم اما ميتوانستيم برنده باشيم. در دور رفت هم اســتقال را ميتوانستيم شكست دهيم. مقابل ســپاهان و تراكتورســازي هم عملكرد موفقي داشــتيم. اينها همه دلايلي اســت كه تيم ما ثابت كرده مقابل تيمهاي مدعي عملكرد خوبي خواهد داشت.»

رضا لك ســرمربي تيم فوتســال گيتيپســند اصفهــان دربــاره بازي تيمش مقابل ياســين پيشــرو قم در هفته پاياني ليگ ميگويد: «قهرماني كه دست خودمان است و بايد خودمان سرنوشــت را رقم بزنيم. نكته مهم اين اســت كه در روز آخر بازيكنان تاش كنند صدرنشيني چند ماهه خود را به ثمر برسانند.

بايد با يك بازي خوب و كسب سه امتياز، قهرمان ليگ شويم.تيم ياسين پيشــرو را آناليز كردهايــم و ميدانيم كــه بازيكنان جــوان خوبــي دارد. با اين حــال ما هم به دنبــال يك بازي خوب و پيروزي هســتيم تا اين روند ليگ ختم به خير شــود. هيچ استرس ندارم. ما تمــام كارهايي كه لازم بوده را انجام دادهايم. صدرنشــيني چندين ماهــه حاصل زحماتمــان بوده و يك «ياعلي» تا قهرمانــي فاصله داريم. با تمام احترامي كه براي رقبا قايلم بايد بگويم هيچ تيمي شايستهتر از ما براي قهرماني نيست ».

لــك دربــاره اينكه تيمــش بايد زودتــر از اينها قهرمان ليگ ميشــد اينطور توضيح ميدهد: «امسال ليگ سختي داشــتيم. تمام برنامه ريزي ما پيش از شروع فصل اين بود كه پيش از موعد، قهرمان شــويم ولي كار بعد از جام جهاني ســخت شــد. خيلي از تيمها خودشــان را در مدت تعطيلي ليگ تقويت كردند و بازيكنان خارجي خوبي هم گرفتند. ما هم بازيكن ملي پوش زياد داشتيم كه درگير مسابقات تيم ملــي بودند و فرصت اســتراحت نداشــتند. در طول فصل هم يك تيم سه، چهار نفره را به دلايل مختلف در اختيار نداشتيم.

همه اينها باعث شد قهرماني ما به تعويق بيفتد. به هرحال اميدوارم امروز تماشــاگران اصفهاني براي حمايت از تيم به ســالن بيايند. ما يك گام ديگر تا قهرماني فاصله داريم و اميدوارم كه بازيكنان به اين موضوع توجه داشــته باشند ».

تیم استقلال خوزستان دوباره دست به اعتصاب زند. اين تیم كه امید زيادي به كسب سهمیه آسیا دارد، ديروز تمرين نكرد و قرار است براي بازي با پرسپولیس هم به تهران نیايد. بازي مهمي كه ميتواند تاثیر زيادي در جدول ردهبندي و كسب سهمیه آسیا داشته باشد. ظاهرا اين اعتصاب با دفعات قبل فرق دارد. نه تهديد است و نه قهر.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.