شمسايي: وحيد هميشه بالا نيست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســيروس پورموســوي ســرمربي استقال خوزســتان اگرچه با مشكات زيادي مواجه اســت و ديروز با اعتصاب بازيكنانــش مواجه شــده امــا همچنان اميدوار به كســب ســهميه آسيا از ليگ شانزدهم اســت. البته اگر تيمش قبول كند كه مقابل پرسپوليس به ميدان برود: «با توجه بــه بازي پرســپوليس و نفت تهران، توانســتيم يك پله صعود داشته باشــيم و به رده پنجم برسيم. ما به اين باور رسيديم كه در بازيهاي باقي مانده با كســب پيروزي ميتوانيم به ســهميه رقابتهاي آسيايي هم دست پيدا كنيم. البته ديروز بازيكنان تصميم به اعتصاب گرفتند و تمرين نكردند كه من هم ديگر نتوانســتم آنها را راضي كنم كارشان را دنبال كننــد. با اين حــال منتظر قول مســوولان هستيم تا از نظر روحي رواني تيم را آماده بازي با پرسپوليس كنيم».

پورموســوي با اشــاره به شــرايط پرســپوليس ادامه ميدهد: «پرسپوليس با بردي كــه برابر نفت تهران به دســت آورد، مطمئنــا خيلي باروحيه و باانگيزهتر برابر ما بازي ميكند. بــازي با ما آخرين بازي پرسپوليسيها در سال جاري است. آنها به خاطر هوادارانشان بازي ميكنند و ميخواهنــد ســه امتيــاز را بگيرند و قهرمانيشان را محكمتر و پررنگتر كنند. اميدوارم با تــاش بازيكنانم و آناليز بازي ايــن تيم برابر نفت تهران، با دســت پر از تهران برگرديم. ما در بازي با ماشينسازي تبريز شــش تغيير داشتيم و خدا را شكر جايگزينها خيلي خوب كار كردند و نشان دادنــد ما يك تيم كامل در درون و بيرون از زمين هســتيم. مطمئنــا حس رقابت خوبي در تيم ما ايجاد شــده و بازيكنانم ميدانند بايــد تاش كنند تا جايگاه خود را حفظ كنند ».

وحيــد شمســايي مربــي- بازيكن تاسيســات دريايي درباره فراز و نشــيب تيمش در فصلي كه امروز به پايان ميرسد اينطور ميگويد: «تاسيسات هم مريضي روحي و رواني گرفته و هر كار و ترفند و شــرايطي كه به كار ميبريم، تيم درست نميشــود و هيچ كاري هــم نميتوانيم انجام دهيم.ما ســال قبل قهرمان آسيا و ايران شديم و ميدانستيم كه تيمها براي بردن تيم ما تــاش ميكنند. 7 بازيكن اصلي از تيم جدا شــدند و تــا بخواهيم تغيير بازيكن و شرايط بدهيم خورديم به باشگاههاي آسيا و روبهروي نماينده ژاپن ديديــد كه بازي را واگذار كرديم و حذف شديم. در برخي از مسابقات نتايج دست خودمان بود و ميتوانستيم نتيجه لازم را بگيريم كه اين اتفــاق رخ نداد، عاوه بر اين مسائلي هم رخ داد كه اصا فني نبود اين قضايا دســت به دست هم داد كه ما امسال سال خوبي نداشته باشيم، هر چند يك تجربه بسيار گرانبها براي خودم شد كه وحيد شمســايي هميشه بالا نيست، هميشــه صدر نيســت و روزهاي سختي هم وجود دارد. امسال قيمت تجربههايي كه كسب كردم، گرانبها بود. پيش از اين فكر ميكردم به راحتي قهرمان ميشويم. من تا اينجا ۱۱ قهرماني در ليگ فوتسال ايران كسب كردهام. تا كنون در مسابقات اول بودهام يا دوم، ولي الان پنجم جدول هستم و اين موضوع برايم خيلي سخت و دردآور است ».

او به مســائل غير فنــي هم اينطور اشاره ميكند: «درســت نيست كه يك شخص يا يك تيم هر سال قهرمان شود و ديگر تيمهــا بمانند. بنا بر ذهنيتي كه خــودم دارم، معتقــدم اتفاقات پشت پرده هم رخ داده كه برخي هــم آنها را تاييــد كردهانــد كه البته همه اين موارد را نــزد خــودم نگه ميدارم ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.