نظرمحمدي:بيانيه كامراني فر مبتديانه بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

20گل: محمد عباسزاده )نساجي مازندران( 10گل: اكبر صغيري )گل گهر سيرجان( • سهيل حق شناس )سپيدرود رشت( 9گل : حميد كاظمي )خونه به خونه( 8گل: امير مير بزرگي)اكسين البرز(، مهدي دغاغله )مس كرمان(، مهرداد آوخ )گلگهر سيرجان(، مهدي قائدي)ايرانجوان بوشهر( ۶گل: ســعيد واســعي)بادران تهران(، حميد گلزاري)گل گهر ســيرجان(، آرمــان رمضاني)مس رفسنجان(

علــي نظرمحمدي ســرمربي تيــم ســپيدرود دربــاره تســاوي تيمش مقابــل وحدت يزد ميگويد: «همانطــوري كه در بازيهاي خارج از خانه ميتوانســتيم مساوي كنيم امــا برديم امــروز هــم در بازي كه بايــد ميبرديــم نتوانســتيم پيروز ميدان باشيم و در ضربات آخر دقت نداشتيم و متاسفانه نتوانستيم برنده بازي باشيم ».

او با گايه از اشــتباهات داوري عليه تيم ســپيدرود رشت ميگويد: «هجمههــاي متعــددي از ســوي تيمهاي متمول به سوي سپيدرودي كه پــول چنداني ندارد صورت گرفته است.جواني و ناپختگي حسن كامراني فر در دپارتمان داوري منجر به بيانيه بسيار مبتديانه از ســوي ايشان شد كــه نتيجه اش را در اين بازي ديديم و داور پنالتي صــد در صد را به نفع ســپيدرود نگرفت.ســپيدرود بسيار مظلوم اســت و در نتيجه گيري پاك پاك عمل كرده اســت و اين مساله براي تيمهايــي كه هزينههاي زيادي كردهاند بسيار ســخت است تا نتايج درخشان سپيدرود را تحمل كنند».

او ترجيــح ميدهد ديگر درباره مســائل و مشــكات مالي صحبت نكنــد: «در مــورد مســائل مالي و مديريت ديگر صحبت نميكنم چون بارها در هفتههاي گذشــته صحبت كرديــم و نتيجهاي حاصل نشــد و اين موضوع را ميســپارم به كساني كه اين هدايت و مســووليت تيم را برعهده دارند ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.