جلالي: فعلاً به فصل آينده فكر نميكنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مجيــد جالــي سرمربي پيكان اگرچه از شكست مقابل صنعتنفت آبادان همچنــان ناراضي بــه نظــر ميرســد اما فكــر ميكنــد تيمــش همچنان شــانس آسيايي شدن دارد.

جالــي در مــورد اينكــه چقــدر اميــدوار بــه اين مســاله اســت، ميگويد: «من معتقدم تيــم ما به اندازه ديگر مدعيان براي كســب سهميه شــانس دارد. به هر حال اين موضوع بســتگي بــه اراده تيمها، هدفگــذاري و سختكوشــي آنهــا دارد. مــن هميشــه گفتهام قدم به قدم جلو ميرويم ولي متأســفانه در برخي از بازيهــا قدم محكمي برنداشــتيم و شــايد هدفهايمــان براي ما جا نيفتاده.»

سرمربي پيكان با پذيرش اينكه تيمش در برخي از نقاط با ضعفهايي دســت به گريبان اســت، ادامــه ميدهد: «طبيعتاً وقتي در بعضي از مسابقات با مشكل مواجه ميشويم حتماً اشكالاتي داريم. شايد ظرفيتهاي مــا ظرفيتهــاي بازي نيســت ولي بــه هر حال در هر بازي تجربه كسب ميكنيم و ســعي داريم اشــتباهات را كم كنيم. اميدوارم در 7 بازي آينده امتيازات خوبي بگيريم.»

ســرمربي پيكان كــه در آســتانه تمديد قراردادش با اين باشــگاه قــرار دارد و در واقع نخســتين ســرمربي ليگ هفدهم به حساب ميآيد، در مورد مذاكره با مســوولان باشــگاه پيــكان و اينكــه در نهايت به چــه نتيجهاي رسيدهاند، ميگويد: «ما يك جلسه غيررسمي داشــتيم و صحبتهايي انجام شــد اما هنوز چيزي معلوم نيســت. 7 بازي باقي مانده و من فعاً به فصل آينده فكر نميكنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.