بيتسعيد: خسته شديم از بس وعده و وعيد شنيديم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حســن بيتســعيد مهاجم استقال خوزستان كه از مشكات پيش آمده خيلي ناراحت است، در مورد شرايط مالي باشگاه ميگويد: «باور كنيد ديگر خســته شــديم از بس به ما قول دادند و عملي نشــد. اين حرفها و وعدههاي عملي نشده باعث شد تا نيم فصل نخســت تمركز بچهها كاماً از بين برود و نتوانيم نتايج خوبي را به دســت بياوريم. در صحبتي كه با كادرفني داشتيم همه بازيكنان ديگر به آينده خودشان فكر ميكنند تا با ارائه يك نمايش خوب، فصل را به خوبي به پايان برســانند. ميخواهيم يك كارنامه خــوب از خودمــان در پايان ليــگ بجــا بگذاريم و از حيثيــت فوتبالي خودمان دفاع كنيم. به قول ســرمربيمان همه ما پيشنهادهاي خوبي در انتهاي فصل خواهيم داشــت و به هميــن خاطر بايد به فكر خودمان و آينده فوتباليمان باشــيم تا به خاطر اين وعدههاي پوچ بابت فوتبالمان ضرر نكنيم.» بيتسعيد درباره اينكه با اين شــرايط چقدر اميدوار به كسب سهميه از طريق ليگ و صعــود از مرحله گروهي در ليگ قهرمانان آسيا اســت، ادامه ميدهد: «بازي با پرســپوليس كليد اصلي استقال خوزستان براي كسب سهميه آسيا از طريق ليگ اســت. اين بازي تكليف خيلي چيزها را مشخص خواهد كرد و اگر بتوانيم مقابل اين تيم پرقدرت كه بازيكنان و كادرفني با كيفيتي دارد نتيجه بگيريم بدون شك روي اين مساله ميتوانيم حساب باز كنيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.