آذري: ميخواهيم 10 نفر را به ورزشگاه راه ندهيم ميگويند حكم قضايي بياوريد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - بهناز مير مطهریان ‪Behnaz Mirmotahharian‬

ممانعت باشگاه ذوب آهن از حضور هواداران اين تيم در ورزشگاه، يكي از عجيب ترين تصميمهايي بود كه يك باشگاه درباره تيم فوتبال و هوادارانش ميتوانــد بگيرد. به همين خاطر اين تصميم واكنشها و انتقادهاي زيادي را به همراه داشــت. واكنشها نسبت به اين تصميم به حدي زياد بود كه باعث شــد، سعيد آذري مصاحبههاي مفصلي با خبرگزاريهاي مختلف داشته باشد و به طور كامل درباره اين تصميم توضيحاتي را ارائه دهد. البته آذري بعد از نشســتي كه دوشنبه شب با كانون هواداران تيمش داشــته، اين تصميم را با قدري تغيير به مرحله اجرا گذاشــته و حالا درباره چرايي و چگونگي اجراي آن توضيح داده است.

تماشاگران خاطي را محروم ميكنيم نه همه تماشاگران

آذري اين طور توضيح ميدهد: «در تفســير راي اشتباهي صورت گرفته بود. ما تصميم گرفتيم كه تماشــاگران خاطي را محروم كنيم و به ورزشگاه راه ندهيم.

ما زن و بچه خود را از ســر راه نياورديم كــه اين افراد بيايند و راحت به ما توهين كنند. چطور آن دوره كه تيم 10 هفته پشــت هم ميبــرد، همين افراد به به و چه چه ميكردنــد اما الان خيلي راحت توهين ميكنند.»

ما را تهدید به باج خواهي كردهاند

مديرعامل باشگاه ذوب آهن درباره دردسرهايي كه اين افراد براي تيمش به وجود آوردهاند ميگويد: «متاسفانه در هفتههاي اخير همين افــراد بازيكنان ما را تهديد به بــاج خواهي كردند و از مربيان ما با نام عيدي ميخواستند پول زور بگيرند».

مي گویند حكم قضایي بگيرید

او درباره چگونگي جلوگيري از ورود اين افراد توضيح ميدهد: «كانون هواداران باشــگاه عوامل فحاشي را شناسايي كرده و آنها را نميگذاريم به ورزشگاه بيايند. در باشگاههاي خارجي چون بليت فروشي در اختيار باشگاههاست، خيلي راحت باشــگاه ميتواند از ورود تماشــاگران متخلــف جلوگيري كنــد اما اينجــا وقتي ميخواهيم 10 نفر را به ورزشگاه راه ندهيم، ميگوينــد بايد حكم قضايــي بگيريد. يكي از آنهايــي كه اين حكمهــا را صادر ميكند، خودش در اســتاديوم بوده كــه 5 هزار نفر عليه او شــعار بدهند؟ اينجا خانه ماســت و نميخواهيم افرادي كه به ما فحش ميدهند را به خانه مان راه دهيم.»

حتما باید از پرسپوليس امتياز كم كنيم؟

آذري درباره مشكل ذوب آهن با پرسپوليس ميگويد: «مدت زيادي از بحث طلب ما از باشگاه پرسپوليس ميگذرد و به ما ميگفتند شما حكم كميته انضباطي بگيريد كه اين هفته همين كار را كرديم و به خاطر انتقال و حق رشــد مسلمان و صادقيان از پرســپوليس طلبكار هستيم. من اين هفته با بهاروند هم صحبت كردم و گفتم كه بايد حتما به فيفا برويم و 10 امتياز از پرسپوليس كســر كنيم. با طاهري سرپرست باشگاه پرسپوليس هم حرف زدم. به او گفتم كه يادتان هســت كه آن موقع كه مســلمان را ميخواستيد، 100 بار به من زنگ زديد و 10 نفر را واسطه كرديد.»

حق وردي ذوب آهن را نابود ميكند

آذري به اشــتباهات داوري عليه ذوب آهن اشــاره ميكند: «در برنامه نود ديديد كه بازيكن ســپاهان شــيرجه زد و براي تيم حريف يك پنالتي گرفتند اما براي ما وقتي بازيكن ســپاهان با لگد روي ران محمدرضا حسيني آمد، پنالتي اعام نشد. اين براي چندمين بار است كه تورج حق وردي بــراي ما اينطور قضاوت ميكند. حق وردي بارها ذوب آهن را بــا قضاوتش نابود كرده اســت. پروندههاي قضاوت حق وردي بــراي ذوب آهن را از 2 ســال قبل دربياوريــد. از همان بازي اول ســال قبل مقابــل ملوان كه براي حريف يــك پنالتي گرفت و 4 جلســه محروم شد، بگير تا الان. محروميت او به چه درد ما ميخورد؟ عذرخواهي كردنش هم دردي از ما دوا نميكند.»

با باختهايي كه ماشــين سازي در هفتههاي اخير داشــته، كارتان سختتر هم شده.

بله، متأسفانه بازي قبل هم باختيم اما به نظر من هنوز وقت براي جبران هست.

بازي با صنعــت نفت آبادان اما براي شما ميتواند بازي تأثيرگذاري باشد.

صــد در صد بازي حساســي اســت. احتمال پايين آمدن صنعــت نفت آبادان هم هســت و به همين دليل ايــن بازي خيلي در سرنوشــت دو تيم تأثيرگذار اســت. به همين خاطر ما همه تــاش مان را ميكنيم تا برنده بازي باشيم.

با اين حــال اما صنعت نفت در بازي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.