عنايتي: فوتبال ايران ورشكسته شده

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رضا عنايتــي مربي- بازيكن صباي قم كــه اين روزها بيشــتر نقش مربــي را ايفا ميكنــد، در مورد وضعيــت فعلي تيمش ميگويد: «ما در نيم فصل دوم نتايج خوبي گرفتيم و امتيازاتي را كه در نيم فصل اول از دســت داديم تا حدودي جبران كرديم. الان شــرايط بهتر است ولي هنوز از منطقه خطر جدا نشــدهايم. ما بايــد در بازيهاي آينده طوري امتياز بگيريم كه به حاشــيه امنيت برســيم و در نهايــت جايگاه خوبي را بهدســت بياوريم.» عنايتي با اشــاره به مشــكات مالي باشــگاه صباي قــم ادامه ميدهد: «اين مشكات در اكثر تيمها ديده ميشــود و معتقدم فوتبال ما ورشكســته شــده. نابســامانيهاي زيادي وجود دارد و اين فوتبال با وعدههايي كه عملي نميشود جلو رفته. طولي نخواهد كشيد كه با ادامه اين روند اتفاقات بدي خواهد افتاد، مطمئناً بسياري از باشگاهها تعطيل ميشوند و اين اتفاق خوبي نيســت. وزيــر ورزش گفته به تيمهــاي دولتي كمك نميكنــد. اگر قرار نيســت چنين اتفاقي بيفتد پس بهتر است باشگاهها به صورت خصوصي اداره شوند تا چنين مشكاتي هم وجود نداشته باشد».

مربي- كاپيتــان صباي قم در رابطه با اينكه كدام تيم در ليگ برتر قهرمان خواهد شــد، ميگويد : «شــانس مســلم قهرماني پرســپوليس اســت و اگر اتفاق خاصي رخ ندهد آنها قهرمان خواهند شد. با اين حال فوتبــال قابل پيشبيني نيســت و اتفاقات ممكن است نتايج ديگري را رقم بزند».

رضا عنايتي درباره اتهام پرسپوليسيها مبني بر اينكه عنايتي در بازي با اســتقال مثل دروازهبان نفت در بازي با پرسپوليس اخراج شــده، ميگويد: «كافــر همه را به كيش خود پندارد! من 20 ســال است در فوتبال هستم و همه اخاق مرا ميدانند و ميشناسند. اين وصلهها به من نميچسبد. بــراي من مهم نيســت چه چيزي پشــت ســرم ميگويند و چه چيزي مينويســند. خيلي نميخواهم خودم را وارد اين مسائل كنم.» عنايتي در واكنش به اينكه به خاطر مصاحبهاي مبني بر اينكه ميخواهد مربي رئال و بارســا شــود، سوژه شــده، توضيح ميدهــد: «مصاحبه من حالت شــوخي و خندهدار بود. برداشت هر كسي يك چيزي ميتواند باشــد. مطمئنا من نميآيم بگويم ميخواهم مربي رئال و بارسلونا شوم چون تازه در آغاز راه قرار دارم».

كاپيتــان صبــاي قم در مــورد اينكه كــدام تيــم در ليگ برتر قهرمــان خواهد شــد، ميگويد : «شــانس مســلم قهرماني پرســپوليس اســت و اگر اتفاق خاصي رخ ندهد آنها قهرمان خواهند شد. با اين حال فوتبــال قابل پيشبيني نيســت و اتفاقات ممكن است نتايج ديگري را رقم بزند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.