درخت سردار در گنبد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

روزي نيست كه نام ســردار آزمون را زير گوشمان تكرار نكنند. يك روز به خاطر گلزني در ليگ روســيه نامش بر سر زبانها ميافتد، روزي ديگر پيشنهادهايي كه تيمهاي اروپايي براي او ميفرستادند توجهمان را جلب كرد و حالا هم تقابلش با زلاتان در بازي منچســتر- روســتوف همه را منتظر گذاشــته اســت. در تمام اين روزها، فوتبال بود كه نام ســردار آزمون را به هر بهانــه تكرار ميكرد و حالا همشهريهاي او جلب توجه ميكنند با درختي كه به نام قهرمان شهرشان كاشتهاند. اين درختي است كه همزمان با هفته درختكاري، گنبديها در اين شــهر به نام ســردار آزمون كاشتهاند. يك دقيقه سكوت تيمملي فوتبال كشورمان نخستين افتخار خود را در بازيهاي آسيايي سال 1329 به دست آورد. بيشتر مسابقات ورزشي اولين دوره بازيهاي آســيايي در ورزشــگاه بزرگ و 50 هزار نفره دهلينو برگزار شــد. اينگونه كه همزمان با مســابقه فوتبال، در قسمتي ديگر از ورزشگاه مسابقه بسكتبال در يك محوطه باز انجام ميشد. تيمملي فوتبال ايران هم يكي از 6 تيمي بود كه در آن دوره از بازيهاي آسيايي شركت كرده بود و پس از پيروزي 2 بر صفر برابر برمه، با ژاپن به تساوي بدون گل رسيد تا طبق قوانين، برنده بعد از تكرار بازي مشخص شود. بازي كه 24 ساعت بعد برگزار شــد و ايران با پيروزي 3 بر 2 به فينال رســيد. جالب اينكه آخر بازي مسوولان از مليپوشان ايران خواستند به پا خاسته و به خاطر نخستوزير كه به قتل رسيده بود، يك دقيقه سكوت كنند و بازيكنان تا آن لحظه فكر ميكردند قرار است از آنها تقدير شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.