نااميدي در روز جهاني فوتبال بانوان؛ براي شما پول نداريم

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

آكادمي ملي فوتبال ايران بالاخــره يك روز متفاوت را به خود ديد؛ روزي براي دور هم جمع شــدن بانوان فوتباليست در مراسمي كه همزمان با روز جهاني فوتبال بانوان برگزار شــده بود. مراسمي با حضور تيمهاي مختلف ردههاي پايــه دختران و همچنين تيمهاي ملي بانــوان كه قرار بود فريبا محمديــان معاون وزير ورزش هم در آن حضور پيدا كند اما نيامد و از تاج، ساكت و كفاشيان هم خبري نبود. بازيكنان مدرســه فوتبــال اردلان متعلق به نيلوفر اردلان كاپيتان ســابق تيــم ملي بانوان، آتوســا حجازي دختر مرحوم ناصــر حجازي و همچنين خانوادههاي برخي از بازيكنان اما حضور داشــتند. همينطور عليرضا اسدي دبيركل فدراســيون فوتبال و ليلا صوفيزاده نايب رييس بانوان فدراسيون فوتبال. بازيكنــان تيمهاي ملي فوتبال بانوان ايــران و اوكراين- كه براي برگزاري سه بازي دوستانه به ايران آمده- هم آمده بودند. اتفاق جالب، در آغاز اين مراسم رقم خورد كه قرار شد افتتاحيه با شوتزني مسوولان فدراسيون، كاپيتان تيمهاي ملي و نايب رييس بانوان انجام شود و اســدي با كت و شلوار شــروع كرد به روپايي زدن. آقاي دبيركل اما يك خبر نااميدكننده هم براي بانوان فوتباليست داشت: «براي اجراي هر برنامه نيــاز به منابع مالي اســت. اگر بخواهيم حقيقت را بيــان كنيم و واقعبين باشــيم بايد بگويم برنامهاي براي ساخت ورزشگاه نديدم. ما در زمينههاي مختلف با كمبودهايي روبهرو هستيم اما بايد بستري فراهم كنيم تا با توجه به محدوديت فرهنگي و شــرايط ديني كه داريم فضايي براي ورزش بانوان فراهم شود ». در ادامه ليلا صوفيزاده سرپرست كميته بانوان فدراسيون فوتبال ميكروفن را در دســت گرفت و گفت: «با توجه به اينكه كنفدراســيون فوتبال آسيا و فيفــا روز مخصوصي را به فوتبــال بانوان اختصــاص دادهاند، ما هم در كميته بانوان فدراســيون برنامهريــزي كاملي را براي انجــام كارگاههاي آموزشي مختلف براي روز فوتبال بانوان در نظر گرفتيم. خوشبختانه حضور پيشكســوتان در اين برنامه كه مختص خود آنها هم هست، باعث دلگرمي فوتبال بانوان بوده و اميدوارم با حمايتها و استفاده از تجربياتشان بتوانيم در مسير رشد و گسترش فوتبال بانوان گام برداريم». سرپرست كميته بانوان فدراســيون فوتبال درباره برنامههاي تيمهاي ملي جوانان و بزرگسالان هم گفت: «جوانان برابر اوكراين 2 بر يك پيروز شدند و تيم بزرگسالان هم در بازي با تيمملي اوكراين به تساوي بدون گل رسيد. ملي پوشــان بزرگســال امروز يك ديدار ديگر با اوكراين برگزار ميكنند و سپس براي برپايي يك اردوي تداركاتي به بندرعباس خواهند رفت. آخرين اردوي تداركاتــي تيمملي هم در فروردين برگزار و ســپس تيم به ويتنام اعزام خواهد شــد. اين بازيكنان اميد بانوان هستند. آنها شايستگي خود را با حجاب اسلامي و تلاش فراوان نشان ميدهند و درعرصههاي بينالمللي پرقدرت ظاهر خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.