ستاره ای كه ديگر نميخندد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

يك سال پيش اگر نواك جوكوويچ پيش از رسيدن به فينال يك مسابقه حذف ميشــد، انگار زلزله رخ داده بود. حالا اما دنياي تنيس بيش از هر زمان ديگري به شكست خوردن مرد شماره يك سابق خود عادت كرده. همين پنجشنبه گذشته جوكوويچ در مســابقات آكاپولسو مقابل نيك كرگيوس استراليايي در دو ست پياپي و با نتايج 7 بر 6 و 7 بر 5 شكست خورد و پيش از رسيدن به جمع 4 تنيسباز برتر اين مسابقات با جام وداع كرد. اينكه جوكوويچ به دليل بازي غيرمنتظره رقيب استراليايياش تن به شكســت داد يا به خاطر رقابت با دل پوترو قبل از تقابل با كرگيوس بدنش خالي كرده بود و شكســت خورد مشــخص نيســت. او كه با سختتر شــدن رقابتها سطح تنيسش بالاتر ميرفت، نه تنها اعتماد به نفس خود را از دســت داده بلكه از لحاظ فني هم دچار مشــكل شده. خيلي خلاصه ميشود گفت كه اين «آدمكش» ســلاحش بــراي از بين بردن رقابتها را از دست داده است. در چنين وضعيتي براي جوكوويچ كوچكترين مســابقه هم ارزش زيادي دارد و دمدستيترين مسابقه براي او مسابقات اينديانا ولز است كه شايد بتواند نقش «نقطه عطف» زندگي حرفهاي جوكوويچ در سال 2017 را بازي كند. رسيدن به فينال اين مســابقات و از آن بهتر قهرماني در اين مسابقات كه مدافع عنوان قهرمانياش هم هست ميتواند اعتماد به نفس از دست رفته جوكوويچ را به او برگرداند؛ هر نتيجهاي به غير از اين ميتواند تنها به كابوس اين روزهاي جوكوويچ كه در سال 2017 به بدترين شكل آزارش داده اضافه كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.