كشف صد سالگي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ناكامــي رئــال مادريد در صدمين ســالگرد تاســيس ايــن باشــگاه بهانهاي شــد بــراي اضافه شــدن واژه Centenariazo به فرهنگ لغات اسپانيايي. در سال 2002 رئال مادريد صد ســاله ميشد و به همين خاطر فدراسيون فوتبال اسپانيا تصميم گرفت فينال كوپا دل ري در ســالروز اين صد ســالگي در ورزشگاه سانتياگو برنابئو برگزار شود. آن روزها زيدان و فيگو كه هر دو توپ طلا برده بودند، در رئال بــازي ميكردند. با آنها، رئــال در فينال بايد بــا دپورتيوو لاكرونيا بازي ميكرد كه دوران طلايياش را ميگذرانــد. آن روز مادريديهــا با تركيب سســار، ســالگادو، هيهرو، پاون، كارلوس، فيگو، ماكهلهله، الگرا، زيدان، رائول و مورينتــس به ميدان رفتند و در ادامه، ســولاري، گوتي و مكمنمن بهعنوان بازيكن تعويضي به ميدان رفتند. در تركيــب اصلي رئال دو انتخــاب بحثبرانگيز وجود داشــت. سســار به جاي كاســياس درون دروازه قرار گرفته بود چــون دروازهبان كوپا بود. فيگو هم با وجود آسيبديدگي از ناحيه قوزك پا به ميدان رفت. در مقابل، دپورتيوو با تركيب مولينا، اسكالوني، سسار، نايبت، رومرو، ويكتور، ســرخيو، مائورو ســيلوا، فران، والرون و تريســتان به ميدان رفت و كاپدويلا، دوشــر و ديالمينا تعويضيهايش بودند. تماشــاگران حاضر در برنابئو آماده جشــن قهرماني بودند. پيش از بازي آواز «كافه كيخانو» خوانده شــد اما رئال نبــرد. دپورتيوو جام قهرماني را بالاي ســر برد چــون بهتر بازي كرد. شــاگردان ايرورتا در ميانه ميــدان قدرتمند بودند و از حضور والرون و تريســتان بهره بردند. سرخيو )دقيقه 6( و تريســتان )دقيقه 38( گلهاي دپورتيوو را به ثمر رســاندند تا نيمه نخســت با پيروزي اين تيم به پايان برســد. رائول در دقيقه 56 اختلاف را به حداقل رساند اما رئال نــه بازي قابل توجهي را به نمايش گذاشــت و نه قدرت شكســت دادن حريفش را داشت. هواداران دپورتيوو لحظه به لحظه شــور و هيجان شــان بيشتر ميشــد و خود را براي جشن قهرماني آماده ميكردند؛ در حالي كــه مادريديها از اين شكســت غيرمنتظره بهتزده بودند. سفيدپوشــان در آن سال لاليگا را هم از دست دادند و والنسيا قهرمان شد تا والدانو بگويد: «تنها براي ما يك تــوپ باقي مانده كه اصليترين اســت.» مادريد همان سال توانست در فينال جام قهرمانان اروپا در گلاسكو، بايرلوركوزن را شكســت دهد و راه را براي فتح ســوپر جام اروپا و جام بين قارهاي باز كند. اينگونه ســه جام بينالمللي را فتح كرد اما كوپا براي لاكرونيا بود و اسپانيا در روز قهرماني اين تيم توانست واژه Maracanaço را كه به پيروزي تيمملي فوتبال اروگوئه برابر برزيل در فينال جام جهاني 1950 در ورزشگاه ماراكانا اختصاص داشت، به نام Centenariazo به فرهنگ لغات خود اضافه كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.