كودكان كار در ليگ

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

نخستين دوره ليگ فوتبال كودكان كار- كارماروزهاي پنجشنبه و جمعه اين هفته و در حضور اســتعداديابهايي از باشــگاههاي ليگ برتري برگزار ميشود. اين نخستين دوره كارما است كه حميد اســتيلي در توضيح برگزاري آن ميگويد: «اين مســابقات از ســنين 9 – 10 سال تا 14 – 15 ســال برگزار ميشود كه دو بازيكن 16 – 17 ســاله هم با گرفتن مجوز در بين آنها حضور دارند. در اين مســابقات شــش تيم در دو گروه سه تايي حضور دارند. اميدوارم در اين مسابقات اســتعدادهاي خوبي كشف شود. در اين رقابتها تنها كودكان كار شــهر تهران حضور ندارند و از كرج هم به اين مسابقات ميآيند. ميخواهيم اين كار استمرار پيدا كند و جالب اينكه از ما خواسته شــده در ورزشهــاي رزمي بانــوان هم چنين مسابقاتي را برگزار كنيم. مربيان تيمهاي پايه را هم به اين مسابقات دعوت ميكنيم تا بازي اين كودكان را ببينند. همچنين آمدن ورزشــكاران هم كمك ميكند و باعث ايجــاد انگيزه در آنها ميشــود. همچنين براي ايجاد آكادمي براي اين كودكان كار با باشگاههاي بزرگ صحبت ميكنيم تا آنها را جذب كنند.» همچنين سياوش جعفريان مدير شركت كارما و مسوول برگزاري ليگ فوتبال كودكان كار درباره اهداف اين مســابقات ميگويد: «من مخالف اين بودم كه برگزاركننده مسابقات NGOها باشند چون يا براي مسابقات حامي مالي فراهم ميشد و يا هدف آنها تغيير ميكرد و باعث ميشــد اين مسابقات برگزار نشــود. ما چهار هدف براي اين مسابقات داريم. اول اينكه با حضور كودكان كار در اين مســابقات در آنها ايجاد انگيزه ميشود و از ايــن راه از مواد مخدر دور ميشــوند. دوم به دليل اســتعداديابي آنها اســت. سوم براي اينكه NGOها را توانمند كنيم و در پايان براي اينكه ناجا كارش راحتتر شود. اين مســابقات هر سه ماه يك بار برگزار ميشود و قرار هم نيســت تنها در رشــته فوتبال برگزار شــود. ما كودكان كار را از طريق هشت NGO تاثيرگــذار انتخاب كردهايم و آنها تيمهايشــان را بــه ما معرفي كردهاند. ما ابــزار ورزش آنها را فراهــم ميكنيــم و در دورههاي بعــدي تعداد تيمهــا را افزايش ميدهيم. ضمــن اينكه جوايز اين مســابقات هم به NGOهــا تعلق ميگيرد چون آنهــا بضاعت مالي خوبي ندارند.» در پايان اين رقابتها و پس از مشــخص شــدن قهرمان، مسابقهاي ســمبليك بين تيم فوتبال هنرمندان و تيم قهرمان ليگ كودكان كار برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.